TextBody

, 28/05/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu lựa chọn qui mô công trình xử lý nước thải sinh hoạt chi phí thấp

04/05/2023

Cùng với sự sự gia tăng dân số, sự phát triển của kinh tế xã hội thì nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng dẫn đến việc hàng ngày lượng nước thải sinh hoạt sinh ra càng lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có giải pháp xử lý trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận.
Hiện đã có nhiều giải pháp công nghệ được áp dụng để xử lý ô nhiễm nước thải sinh hoạt bao gồm: xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên rẻ tiền nhưng cần nhiều diện tích (ao hồ, đầm lầy...), xử lý cưỡng bức đắt tiền nhưng chiếm ít diện tích xây dựng (Aerotank, MBR, JOHKASOU...), và các công nghệ kết hợp các quá trình xử lý sinh học (kị khí, hiếu khí) tự nhiên hoặc bán tự nhiên nhằm hạn chế các nhược điểm và tận dụng các ưu điểm của hai giải pháp công nghệ trên. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn qui mô cũng như các thông số cơ bản của các hạng mục sử dụng giải pháp xử lý sinh học kị khí và hiếu khí phù hợp trong xử lý nước thải sinh hoạt.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Hiện trạng

1.2. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp

2. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUI MÔ CÁC HẠNG MỤC

2.1. Nguyên tắc tính toán

2.2. Kết quả tính toán qui mô các hạng mục

3. ÁP DỤNG THỰC TẾ

3.1. Thông tin chung về mô hình

3.2. Thông số kỹ thuật của mô hình

3.3. Hiệu quả hoạt động của mô hình

4. THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008, “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT”, Việt Nam.

[2] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2020, “Báo cáo lựa chọn các điểm xây dựng mô hình và thiết kế các công nghệ phù hợp để xử lý chất thải sinh hoạt, chăn nuôi qui mô vừa và nhỏ vùng Bắc Trung bộ” – Đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ phù hợp xử lý chất thải (sinh hoạt, chăn nuôi) qui mô vừa và nhỏ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới vùng Bắc Trung Bộ”, Việt Nam.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2020, Kết quả theo dõi hoạt động của mô hình xử lý nước thải tại mô hình xử lý nước thải sinh hoạt cụm dân cư xóm Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh..
[4] Adreas Ulrich, Stefan Reuter, et al., (2009), “Decentralized Wastewater Treatment System (DEWATS) and Sanitation in Developing Countries”, United Kingdom

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu lựa chọn qui mô công trình xử lý nước thải sinh hoạt chi phí thấp

Dương Quốc Huy, Tô Việt Thắng,
Vũ Hải Nam, Vũ Thị Thủy

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: