TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu mô hình vật lý lựa chọn kết cấu hợp lý đảm bảo khả năng thoát lũ cho tràn xả lũ hồ chứa nước Cao Ngỗi

28/03/2024

Hồ chứa nước Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang là công trình cấp II đầu tư xây dựng đa mục tiêu bao gồm cấp nước tưới, cấp nước sinh hoạt, phòng chống cháy rừng và cải tạo môi trường sinh thái. Tràn Cao Ngỗi có dạng piano được đặt trên đập cao phía trước không có thềm kênh dẫn nước phía thượng lưu là một trong những công trình ít gặp. Việc tính toán xác định khả năng tháo của tràn piano ảnh hưởng bởi nhiều biến số (cột nước, chiều rộng tràn, hình dạng, cao trình ngưỡng tràn ...), việc áp dụng các công thức xác định khả năng tháo cho kết quả không phù hợp như tính toán với dạng tràn piano tiêu chuẩn. Bài báo trình bày tóm tắt kết quả thí nghiệm cứu lựa chọn hình thức, kết cấu và kích thước tràn xả lũ đảm bảo khả năng thoát lũ theo yêu cầu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế và xây dựng mô hình

2.2. Các phương án thí nghiệm

2.3. Các cấp lưu lượng thí nghiệm

3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả thí nghiệm về khả năng tháo lũ qua tràn phương án thiết kế

3.2. Kết quả thí nghiệm về khả năng tháo lũ qua tràn phương án sửa đổi

3.3. Kết quả thí nghiệm về chế độ thủy lực qua tràn

3.4. Phân tích về khả năng tháo của tràn PATK qua tính toán và kết quả thực nghiệm mô hình thủy lực

3.5. Phân tích, so sánh và lựa chọn kết cấu công trình hợp lý

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo cáo Tổng hợp kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực dự án tràn Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang.

[2] Tài liệu “Thủy lực tràn Piano” Lê Văn Nghị, Đoàn Thị Minh Yến, Hoàng Nam Bình. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2018, mã số ISBN 978-604-67-1190-2.

[3] Sổ tay tính toán thủy lực của P. G. KIXELEP và cs. Dịch Lưu Công Đào, Nguyễn Tài. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

[4] Tài liệu “Công trình thủy công cột nước cao” của Gs. Ts. Lê Văn Nghị và cs. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2018.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu mô hình vật lý lựa chọn kết cấu hợp lý đảm bảo khả năng thoát lũ cho tràn xả lũ hồ chứa nước Cao Ngỗi

Nguyễn Tiến Hải, Lê Văn Nghị, Đặng Thị Hồng Huệ,
Lê Tiến Trọng, Ngô Quang Hồng Sơn, Lê Thu Hường

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: