TextBody

, 26/09/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu phân phối điện năng bảo đảm nâng cao khả năng phát điện cho nhà máy thủy điện

12/09/2022

Nội dung nghiên cứu trong bài báo là bước phát triển tiếp theo của các nghiên cứu trước. Bài báo này đưa ra cách tiếp cận mới trong tính toán phân phối điện năng bảo đảm làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ điều phối và chọn phương thức vận hành phù hợp cho các NMTĐ nhằm nâng cao khả năng phát điện và đồng thời đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện. Phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng tính toán kiểm nghiệm cho nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Kết quả thu được đã cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đưa ra so với vận hành thực.

1. MỞ ĐẦU

2. CƠ SỞ NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN

2.1. Quan điểm tính toán

2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát điện

2.3. Phương pháp nâng cao khả năng phát điện

3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CHO NMTĐ TUYÊN QUANG

3.1. Tổng quan về NMTĐ Tuyên Quang

3.2. Kết quả áp dụng tính toán

4. MỘT SỐ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Năng Lượng, Đề án Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 (dự thảo QHĐ VIII). 2021.

[2] Lê Quốc Hưng, Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông Chu. LATS, Hà Nội, 2019.

[3] Nguyễn Đức Nghĩa, Xây dựng công cụ hỗ trợ vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phát điện trạm thủy điện nhỏ. Đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường ĐH Thủy lợi, 2017.

[4] P. Sengvilay, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền Trung I của nước CHDCND Lào. LATS, Hà Nội, 2009.

[5] Lê Ngọc Sơn, Nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng – tối ưu – trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba. LATS, Hà Nội, 2017.

[6] Hồ Ngọc Dung, Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên sông đà trong mùa cạn. LATS, Hà Nội, 2017.

[7] Nguyễn Văn Nghĩa, Nghiên cứu lứa chọn quy trình vận hành hợp lý của các TTĐ trong bậc thang làm việc trong hệ thống điện trong trường hợp dự báo thủy văn không đủ độ tin cậy. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 2010. Số 30.

[8] Hoàng Công Tuấn, Đánh giá khả năng phát điện theo kế hoạch huy động nguồn năm 2019. Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên, Trường Đại học thủy lợi 2019, 2019.

[9] Hoàng Công Tuấn và Phan Trần Hồng Long, Nghiên cứu phương thức phối hợp vận hành nâng cao hiệu quả khai thác nhà máy thủy điện bậc thang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, 2020. Số 63.

[10] Phan Trần Hồng Long và Hoàng Công Tuấn, Xây dựng chương trình tính toán biểu đồ điều phối liên hồ thủy điện bậc thang sử dụng thuật toán quy hoạch động và phương pháp chialưới không đều. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 2020. Số 71.

[11] Nguyễn Thị Nhớ, Nghiên cứu xác định chế độ vận hành hợp lý để nâng cao sản lượng điện cho các trạm thủy điện đường dẫn dài. Trường Đại học Thủy lợi, 2009: p. 84.

[12] Hoàng Công Tuấn, Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu ích phát điện cho các trạm thủy điện trong bối cảnh phụ tải và thị trường điện Việt Nam. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 2018. Số 61.
[13] Hoàng Công Tuấn, Nghiên cứu tiêu chuẩn chọn mực nước chết cho trạm thủy điện khi tham gia thị trường điện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, 2019. 55.

[14] Đào Trọng Cường và nnk., Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy điện bậc thang khi tham gia thị trường điện. Đề tài KH và PTCN, Bộ Công Thương, 2020.

[15] Trần Hồng Thái và nnk., Ứng dụng mô hình thống kê dự báo dòng chảy tháng phục vụ quy trinh vận hành liên hồ chứa sông Sê San trong mùa cạn. Tạp chí khí tượng thủy văn, 2017. 05/2017.

[16] Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương, Quyết định số 46/2019/QĐ-ĐTĐL Ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện. 2019.

[17] Bộ Công Thương, Quyết định 4677/QĐ-BCT, Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2019. 2018.

[18] Bộ Công Thương, Quyết định 3733/QĐ-BCT, Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020. 2019.

[19] Chính phủ, Quyết định số 740/2019/QĐ-TTg, Quyết định Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 2019.

[20] Chính phủ, Quyết định 2012/2016/QĐ-TTg, Phê duyệt Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 2016.

[21] Bộ Công thương, Thông tư số 45/2018/TT-BCT, Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi một số điều của Thông tư số 56-2014TT-BCT. 2018.

[22] Bộ Công thương, Thông tư số 26/TT-BCT, Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. 2017.

[23] Công ty Thủy điện Tuyên Quang. http://tuyenquanghpc.com.vn/.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu phân phối điện năng bảo đảm nâng cao khả năng phát điện cho nhà máy thủy điện

Hoàng Công Tuấn
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: