TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu phương pháp khôi phục lượng mưa phục vụ tính toán nguy cơ sạt lở đất cho một số xã thuộc huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị

07/09/2023

Bài báo này trình bày kết quả khôi phục lượng mưa cho khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ bản đồ lượng mưa vệ tinh toàn cầu (GSMaP), được hiệu chỉnh với các trạm quan trắc mưa cho giai đoạn từ năm 2000 ÷ 2022 bằng phương pháp hiệu chỉnh phân vị. Kết quả cho thấy mức độ tương quan lượng mưa sau hiệu chỉnh tăng trung bình khoảng 11%, có trạm lên tới 25%. Kết quả khôi phục lượng mưa được sử dụng làm đầu vào để tính toán nguy cơ sạt lở đất cho một số xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Sơ đồ tiếp cận

2.2. Phương pháp hiệu chỉnh phân vị

2.3. Phương pháp tần suất

2.4. Số liệu

2.5. Công cụ sử dụng

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô tả đặc trưng mưa

3.2. Kết quả hiệu chỉnh phân vị cho lượng mưa GSMaP

3.3. Xây dựng bản đồ mưa gây sạt lở cho khu vực 5 xã, huyện Hướng Hóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Derbyshire, E, Geomorphology and climate, London: A Wiley-Interscience, 1976.

[2] Trịnh Xuân Hòa, "Báo cáo thuyết minh Bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 khu vực tỉnh Quảng Trị," Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hà Nội, 2018.

[3] Jaxa, "GSMaP Reanalysis: Global Satellite Mapping of Precipitation," JAXA Earth Observation Research Center, [Online]. Available: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JAXA_GPM_L3_GSMaP_v6_reanalysis. [Accessed 15 10 2022].

[4] Jaxa, "GSMaP Operational: Global Satellite Mapping of Precipitation," JAXA Earth Observation Research Center, [Online]. Available: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JAXA_GPM_L3_GSMaP_v6_operational. [Accessed 10 15 2022].

[5] Samuele Segoni, Stefano Luigi Gariano and Ascanio Rosi, "Rainfall Thresholds and Other Approaches for Landslide Prediction and Early Warning," MDPI, no. ISBN 978-3-0365-0931-0.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu phương pháp khôi phục lượng mưa phục vụ tính toán nguy cơ sạt lở đất cho một số xã thuộc huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị

Lê Văn Thìn, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Giáp
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: