TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu phương thức phối hợp vận hành nâng cao hiệu quả khai thác nhà máy thủy điện bậc thang

24/06/2022

Tại Việt Nam, đến nay hầu hết các dự án thủy điện đã được khai thác. Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao. Nguồn nhiệt điện phát triển nhanh gây ảnh hưởng đến môi trường và an ninh năng lượng. Sự phát triển nóng của các nguồn điện mặt trời và điện gió làm cơ cấu nguồn điện thay đổi, với tỷ trọng thủy điện ngày càng giảm. Mặt khác, phụ tải điện thay đổi, không theo dự báo trước đây, mà theo hướng bất lợi cho thủy điện và việc huy động nguồn. Thị trường điện vận hành theo cơ chế cạnh tranh. Do đó, cần có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện. Bài báo đưa ra cơ sở khoa học và phương thức phối hợp vận hành nhằm nâng cao khả năng phát điện cho các nhà máy thủy điện bậc thang, góp phần giảm chi phí mua điện nguồn khác. Nghiên cứu được áp dụng tính toán cho hai nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Sê San. Những kết quả thu được đã cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đưa ra so với vận hành thực.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP VẬN HÀNH

2.1. Lựa chọn phương pháp vận hành hồ chứa thủy điện

2.2. Tiêu chuẩn xây dựng biểu đồ điều phối

2.3. Các phương thức vận hành hồ chứa thủy điện theo biểu đồ điều phối

3. KẾT QUẢ ÁP DỤNG TÍNH TOÁN

3.1. Kết quả xây dựng biểu đồ điều phối

3.2. Kết quả phối hợp vận hành

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chính phủ, Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg, Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại VN. 2013.

[2] Hoàng Công Tuấn, Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu ích phát điện cho các trạm thủy điện trong bối cảnh phụ tải và thị trường điện Việt Nam. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 2018. 61.

[3] Hoàng Công Tuấn, Nghiên cứu cơ chế giá điện nhằm nâng cao hiệu quả khái thác nguồn thủy điện. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 2019. 64.

[4] Pan Liu, et al., Optimal Reservoir Operation Using Stochastic Dynamic Programming. Journal of Water Resource and Protection, 2012.

[5] P. Sengvilay, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền Trung I của nước CHDCND Lào. Luận án Tiến sĩ, 2009.

[6] Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương, Quyết định số 46/2019/QĐ-ĐTĐL Ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện. 2019.

[7] Cục điều tiết điện lực - Bộ Công thương, Quyết định 77 /QĐ-ĐTĐL Quy trình tính toán giá trị nước. 2017.

[8] Bộ Công thương, Thông tư số 26/TT-BCT, Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. 2017.

[9] Bộ Công thương, Thông tư số 45/2018/TT-BCT, Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi một số điều của Thông tư số 56-2014TT-BCT. 2018.

[10] Chính phủ, Quyết định số 215/2018/QĐ-TTg, Quyết định về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. 2018.

[11] Công ty thủy điện Ialy. https://ialyhpc.vn/.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu phương thức phối hợp vận hành nâng cao hiệu quả khai thác nhà máy thủy điện bậc thang

Hoàng Công Tuấn, Phan Trần Hồng Long
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: