TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long sử dụng mô hình toán 3 chiều DELF 3D

21/07/2021

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quá trình vận chuyển bùn cát khu vực cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long sử dụng mô hình toán 3 chiều Delft 3D. Kết quả mô phỏng cho thấy lượng bùn cát đổ ra biển chủ yếu trong mùa lũ trên 90% và bồi lắng tại trước cửa sông. Bùn cát vận chuyển dọc bờ chiếm ưu thế trong mùa gió Đông Bắc đặc biệt là Tháng 11,12 và Tháng 1.

1. ĐẶT VẪN ĐỀ*

2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, THIẾT LẬP MÔ HÌNH VÀ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO

2.1 Phương pháp thực hiện

2.2 Thiết lập mô hình

2.3 Điều kiện biên và thông số thiết lập

3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TOÁN VỚI SỐ LIỆU THỰC ĐO

4. SO SÁNH KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VỚI ẢNH VỆ TINH

5. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BÙN CÁT

5.1 Vận chuyển bùn cát tại các mặt cắt cửa sông

5.2 Vận chuyển bùn cát dọc bờ

6. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bravard, J.P., Goichot, M., Gaillot, S., 2013. Geography of sand and gravel mining in the Lower Mekong River. First survey and impact assessment. EchoGéo. /13659).

[2] Duy Vinh, V., Ouillon, S., Van Thao, N., Ngoc Tien, N., 2016. Numerical Simulations of Suspended Sediment Dynamics Due to Seasonal Forcing in the Mekong Coastal Area. Water 8, 255

[3] Hein, H., Hein, B., and Pohlmann, T.: Recent sediment dynamics in the region of Mekong Water influence, Global and Planetary change, 110, 183-194, 2013 [4] Kondolf, G. M.; Rubin, Z.; Minear, J. T.; Alford, C. 2012 Cumulative sediment reduction to the Lower Mekong River from planned dams.

[5] Kummu M, Varis O. 2007. Sediment-related impacts due to upstream reservoir trapping, the Lower Mekong River. Geomorphology 85: 275–293.

[6] Manh, N. V., Dung, N. V., Hung, N. N., Merz, B., and Apel, H.: Large-scale suspended sediment transport and sediment deposition in the Mekong Delta, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 3033-3053, 10.5194/hess-18-3033-2014, 2014b.

[7] Manh, N. V., Merz, B., and Apel, H.: Sedimentation monitoring including uncertainty analysis in complex floodplains: a case study in the Mekong Delta, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 3039-3057, 10.5194/hess-17-3039-2013, 2013.

[8] MRC, 2011. Planning Atlas of the Lower Mekong River Basin, Mekong River Commission. MRC, 2010. State of the Basin Report 2010, Mekong River Commission. Vientiane, Laos. MRC, 2005. Overview of the Hydrology of the Mekong Basin, Mekong River Commission. Vientiane, Laos.

[9] Milliman, J.D., Farnsworth, K.L., 2011. River discharge to the coastal ocean: A global systhesis. Cambridge University Press.

[10] Nguyễn Duy Khang, Trần Bá Hoằng 2015. Chế độ vận chuyển bùn cát vùng ven biển bên ngoài các cửa sông Mekong và Đồng Nai.

[11] Nowacki, D.J., Ogston, A.S., Nittrouer, C.A., Fricke, A.T., Van Pham, D.T., 2015. Sediment dynamics in the lowerMekong River: Transition from tidal river to estuary. J. Geophys. Res. Ocean. 120.

[12] P. S. J. Minderhoud, G. Erkens, V. H. Pham, B. T. Vuong, and E. Stouthamer,2015 Assessing the potential of the multi-aquifer subsurface of the Mekong Delta (Vietnam) for land subsidence due to groundwater extraction.

[13] Trần Bá Hoằng, 2009-2010. Điều tra cơ bản các cửa sông cho nghiên cứu và phát triển bền vững.

[14] Wyrtki, K., 1961. Physical Oceanography of the Southeast Asian water. NAGA Report 2, Scientific Result of Marine Investigation of the South China Sea and Gulf of Thailand 1959-1961: 195

[15] Xue, Z., He, R., Liu, J.P., Warner, J.C., 2012. Modeling transport and deposition of the Mekong River sediment. Cont. Shelf Res. 37, 66–78.

[16] Xue, Z., Liu, J.P., Ge, Q., 2011. Changes in hydrology and sediment delivery of the Mekong River in the last 50 years: connection to damming, monsoon, and ENSO. Earth Surf. Process. Landforms 36, 296–308.


Xem bài báo tại đây: Nghiên cứu quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long sử dụng mô hình toán 3 chiều DELF 3D

Tác giả: Lê Xuân Tú
Viện khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI