TextBody

, 04/10/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu sử dụng đất bồi lắng lòng hồ kết hợp xi măng để nâng cấp sửa chữa đập đất hồ chứa nước Lối Đồng tỉnh Hà Tĩnh

07/09/2022

Hồ chứa nước Lối Đồng nằm trên địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, phía Đông tỉnh Hà Tĩnh. Hồ được xây dựng năm 1970 với diện tích lưu vực F = 1,15 km2, chiều cao đập H = 10 m, chiều dài L = 825m, dung tích WBT = 0,6.106 m3. Qua hơn 50 năm đưa vào khai thác, hiện nay đập đất bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa, lũ cần được nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Với thực trạng khan hiếm vật liệu đất đắp thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật ở khu vực xây dựng đập việc tận dụng đất bồi lắng lòng hồ làm vật liệu sửa chữa, nâng cấp đập sẽ đem lại hiệu quả lớnvề kinh tế cũng như xã hội.
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng đến các tính chất cơ lý của đất bồi lắng hồ chứa nước Lối Đồng từ đó đề xuất tỷ lệ xi măng phù hợp dùng để xử lý đất bồi lắng. Đất bồi lắng sau khi xử lý bằng xi măng được ứng dụng để sửa chữa nâng cấp đập đất Hồ chứa nước Lối Đồng đáp ứng cácyêu cầu theo TCVN 8216:2018.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1 Hiện trạng hồ chứa nước Lối Đồng

2.2 Kết quả thí nghiệm xác định thành phần hạt và tính chất cơ lý của đất bồi lắng Hồ chứa nước Lối Đồng

2.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến các tính chất cơ lý mẫu đất bồi lắng

2.4 Ứng dụng kết quả nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cấp sửa chữa đập đất Hồ chứa nước Lối Đồng

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Cảnh Thái, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thái Hoàng (2020), “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia đến cường độ kháng nén một trục đất bồi lắng lòng hồ chứa ở Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 63, pp. 99-105.

[2] Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Tài liệu về công trình thủy lợi Hà Tĩnh.

[3] Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, “Báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2020.”

[4] Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh - Hồ sơ thiết kế các hồ chứa Hà Tĩnh WB8.

[5] TCVN 8216-2018: Công trình thủy lợi - thiết kế đập đầm nén.

[6] TCVN 8217-2009: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại.

[7] TCVN 2683 - 2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

[8] TCVN 9403-2012: Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

[9] JGS 0821-2000: Standardization of the molding procedures for stabilized soil specimens as used for QC/QA in Deep Mixing application.8

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu sử dụng đất bồi lắng lòng hồ kết hợp xi măng để nâng cấp sửa chữa đập đất hồ chứa nước lối đồng tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Đình Dũng
Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: