TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy nhà máy nhiệt điện thuộc nhà máy Alumin Nhân Cơ Đắk Nông làm đường bê tông xi măng

09/12/2021

Nhu cầu cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn (GTNT) tỉnh Đắk Nông rất lớn do mặt đường đất chiếm khoảng 28% so với toàn bộ các loại đường giao thông. Tận dụng xỉ đáy nhà máy nhiệt điện địa phương thay thế vật liệu truyền thống trong xây dựng đường GTNT, đảm bảo độ bền, giảm giá thành, giảm tác hại môi trường và phát triển mạng lưới đường GTNT là nhu cầu cấp thiết tại tỉnh Đắk Nông; đồng thời cũng là xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn hiện nay. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và công trình thí điểm sử dụng xỉ đáy Nhà máy Nhiệt điện thuộc Nhà máy Alumin Nhân Cơ Đắk Nông làm đường bê tông xi măng. Kết quả thí nghiệm cường độ nén, kéo và mô đun đàn hồi của mẫu đúc và mẫu khoan bê tông mặt đường sau thi công cho thấy bê tông sử dụng xỉ đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm kết cấu đường GTNT.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU

2.1. Đánh giá khả năng sử dụng xỉ đáy làm cốt liệu cho bê tông

2.2. Thiết kế cấp phối bê tông

3. MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG BÊ TÔNG XỈ ĐÁY

3.1. Giới thiệu mô hình thử nghiệm

3.2. Trình tự thi công

3.3. Đánh giá chất lượng thi công đường

3.3.1. Chất lượng lu nèn nền đường

3.3.2. Chất lượng thi công bê tông

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giao thông Vận tải (2015), Báo cáo Tổng kết 5 năm (2010-2015) xây dựng GTNT gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu giai đoạn 2016-2020, 7/2015.

[2] Bộ Giao thông vận tải (2011), Quyết định số 315/QĐ - BGTVT ngày 23/02/2011 về hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT.

[3] Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông (2019), Báo cáo thống kê định kỳ hệ thống quốc lộ và đường giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh.

[4] Clegg impact soil tester 4,5kg Standard Hammer, operators manual, 2003.

[5] Nguyễn Huy Vượng, Vũ Bá Thao, Đinh Văn Thức (2018). Tương quan giữa chỉ số cbr và civ trong xác định sức chịu tải nền đường trên đất bazan khu vực tây nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 42-2018, pp 1-7.

[6] TCVN 3118-1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén của bê tông.

[7] TCVN 3119-1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn.

[8] ASTM C469 - Phương pháp xác định mô đun đàn hồi và hệ số poisson.

[9] TCXDVN 239- 2006 – Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

[10] UBND tỉnh Đắk Nông (2013), Quyết định số 1444/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức đối với các công trình GTNT có quy mô nhỏ, kỹ thuật thi công đơn giản, có giá trị công trình £ 3 tỷ.

[11] 22TCN223-95 (1995), Áo đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy nhà máy nhiệt điện thuộc nhà máy Alumin Nhân Cơ Đắk Nông làm đường bê tông xi măng

Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Phan Việt Dũng
Viện Thủy công

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: