TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ tưới theo các phương thức tưới tiết kiệm nước cho cây nho ở Ninh Thuận

25/10/2023

Nho được xem là cây trồng chủ lực có thương hiệu ở Ninh Thuận, đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác so với trồng lúa và các loại hoa màu khác. Tuy nhiên, do tình trạng khô hạn thiếu nước ở tỉnh Ninh Thuận trong những năm gần đây ngày càng gia tăng và có xu thế khắc nghiệt hơn, tình hình sản xuất của cây Nho gặp nhiều khó khăn do biến động thời tiết, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Để giải quyết vần đề này cần thiết phải ứng dụng giải pháp công nghệ tưới phù hợp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho Nho trong điều kiện khô hạn hiện nay. Thông qua khảo cứu tại mô hình thực nghiệm đồng ruộng với các phương thức tưới nhỏ giọt, phun mưa tầm thấp và kết hợp tưới nhỏ giọt với phun mưa, kết quả nghiên cứu này đã xác định chế độ tưới theo các công thức tưới tiết kiệm nước phù hợp với cây Nho trong điều kiện khô hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Bố trí hệ thống tưới TKN tại mô hình thực nghiệm cho cây Nho

3.2. Kết quả phân tích đặc tính cơ lý đất tại mô hình thực nghiệm

3.3. Tính toán nhu cầu nước cho cây Nho theo các thời đoạn sinh trưởng

3.4. Xác định độ ẩm tối ưu cần tưới cho cây Nho tại mô hình thực nghiệm

3.5. Tính toán mức tưới một lần đảm bảo độ ẩm tối ưu cho cây Nho

3.6. Chế độ tưới cho cây Nho theo độ ẩm tối ưu và nhu cầu nước trong các thời kỳ sinh trưởng

3.7. Đánh giá hiệu quả tưới của các công thức tưới nước tiết kiệm tại mô hình thực nghiệm tưới cho Nho

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Sâm (2005), Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. HCM.

[2] Lê Sâm, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Vượng (2005), Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 25, 12/2005.

[3] Lê Sâm & nnk (2019), Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận”, Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam.

[4] Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung (2006), Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng, Nhà xuất bản Lao động xã hội.

[5] Trần Công Tấu và Nguyễn Thị Dần (1984), Độ ẩm đất với cây trồng, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội.

[6] Nguyễn Quang Trung (2008), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Nho và Thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp & PTNT, Đề tài KHCN cấp Bộ, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

[7] CropWat for windows: User guide, FAO 2004.

[8] “A Review of Water Harvesting in Israel” - World Bank Working Paper 2. World Bank Sub-Saharan Water Harvesting Study, 1988. Ben-Asher, J.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ tưới theo các phương thức tưới tiết kiệm nước cho cây nho ở Ninh Thuận

Nguyễn Đình Vượng
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: