TextBody

, 26/09/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu tính toán nguy cơ lũ quét trên lưu vực Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

17/10/2022

Tính toán khả năng xảy ra lũ quét sẽ giúp chính quyền địa phương và người dân nhận biết được mức độ nguy cơ và đưa ra biện pháp phòng tránh thích hợp. Bài viết này trình bày phương pháp và kết quả tính toán nguy cơ lũ quét trên lưu vực sông suối nhỏ dựa trên lượng mưa và điều kiện tự nhiên của lưu vực Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

1. GIỚI THIỆU*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Văn Thìn và Đào Anh Tuấn, "Báo cáo thu thập tài liệu - Đề tài Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống cảnh báo lũ, lũ quét trên nền Web-GIS cho lưu vực sông Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái," Ihrce, Hà Nội, 2020.

[2] Natural Resources Conservation Service, National Engineering Handbook Part 630 Hydrology, New York: Natural Resources Conservation Service, 1997.

[3] Robert Manning, Phương trình Manning, Ireland, 1889.

[4] Nguyễn Đăng Giáp và nnk, Báo cáo Dự báo tác động do xả lũ khẩn cấp, lũ cực lớn, lũ do vỡ đập đến hạ du hệ thống sông Hồng - Thái Bình. Đề tài KC.08.13/16-20, Hà Nội: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, 2020.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu tính toán nguy cơ lũ quét trên lưu vực Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Lê Văn Thìn, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Giáp
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: