TextBody

, 07/12/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu ứng dụng WEBGIS trong nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Bình

09/11/2022

Ngày nay, công nghệ WebGIS đã trở nên phổ biến; nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang áp dụng WebGIS như giao thông, du lịch… Trong lĩnh vực thủy lợi, WebGIS đã bắt đầu được triển khai ở một số nơi, bước đầu mang lại hiệu quả. Bài viết này trình bày nghiên cứu của nhóm tác giả về công nghệ WebGIS, đánh giá tiềm năng của công nghệ, và một số kết quả thực tiễn trong ứng dụng WebGIS cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Bình

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

3.1. WebGIS và khả năng ứng dụng trong quản lý thủy lợi

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.3. Tài liệu nghiên cứu

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Giao diện WebGIS và các chức năng chính

4.2. Thảo luận

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

[2] Adsota, 2020, “Thị trường quảng cáo số Việt Nam 2019”.

[3] Nguyễn Lê Dũng và cộng sự, 2020, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình”, Đề tài cấp tỉnh, Trung tâm tư vấn PIM.

[4] Đoàn Thị Xuân Hương, 2011, Ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý cơ sở dữ liệu du lịch, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011.

[5] Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, 2019, Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa, lũ năm 2019 – Tỉnh Thái Bình.

[ 6] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016, Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dân cho Việt Nam.

[7] https://www.php.net.

[8] https://www.mysql.com.

[9] https://laravel.com.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ứng dụng WEBGIS trong nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Bình

Nguyễn Lê Dũng, Bùi Duy Chí
Trung tâm tư vấn PIM
Đặng Tuấn Phong
Phân hiệu 2 - Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: