TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu xác định lớp bùn loãng trên tuyến luồng bằng thiết bị đo sâu hồi âm đơn tia 2 tần số phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải

01/08/2022

Các tuyến luồng giao thông đường thủy thường xuyên bị bồi lắng, lớp mới bồi lắng này phần lớn đều là lớp phù sa hạt mịn có nồng độ thấp (bùn loãng), lớp bùn loãng này thực chất vẫn có thể sử dụng để chạy tàu ở một mức độ nhất định. Việc tận dụng một phần lớp bùn loãng mới hình thành ở đáy luồng để giảm độ sâu dự trữ duới sống tàu, tăng lượng hàng chuyên chở hoặc tăng kích cỡ tàu ra vào luồng sẽ có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả khai thác luồng tàu[5,6].
Trong bài báo này, tác giả trình các kết quả nghiên cứu mới về thực nghiệm đo đạc và xử lý số liệu xác định lớp bùn loãng, đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của thiết bị đo sâu hồi âm đơn tia 2 tần số để xác định lớp bùn loãng trên tuyến luồng phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. NGUYÊN LÝ CỦA ĐO SÂU HỒI ÂM

3. MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐO SÂU VÀ ĐỊNH VỊ TRÊN MẶT NƯỚC

3.1 Kỹ thuật đo sâu kết hợp xác định vị trí và độ cao bằng công nghệ GPS – RTK

3.2 Kỹ thuật đo sâu kết hợp quan trắc mực nước

4. THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH LỚP BÙN LOÃNG TRÊN TUYẾN LUỒNG

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giao Thông Vận Tải, 2015. TCVN 10336: 2015. Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Khảo sát đo sâu trong lĩnh vực hàng hải – Yêu cầu chung. Hà Nội

[2] Cục Hàng Hải Việt Nam, 2015.TCCS 01: 2015/CHHVN, Tiêu chuẩn khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm. Hà Nội

[3] Nguyễn Công Cường, Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển, Trung tâm khoa học, Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước (1990).

[4] Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh (2009), Bài giảng công nghệ GPS, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[5] Lê Mạnh Hùng đề tài khoa học “ Bùn lỏng trên tuyến luồng Soài Rạp và Giải pháp xử lý”, Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi số 31-2016.

[6] Nguyễn Anh Tuấn (2020). Nghiên cứu xác định đáy chạy tàu hợp lý trong trường hợp có bùn loãng tại một số luồng hàng hải ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kỹ thuật.

[7] Các trang web: http://topovn.com/, www.veripos.com, www.odomhydrographic.com, www.fugro.com, www.km.kongsberg.com, www. omnistar.com, www.cnav.com. Tìm hiểu về phần mềm Hypack http://www.hypack.com.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu xác định lớp bùn loãng trên tuyến luồng bằng thiết bị đo sâu hồi âm đơn tia 2 tần số phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nguyễn Việt Hà
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: