TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng phụ gia khoáng tro trấu ứng dụng thi công các công trình thủy lợi

16/08/2023

Sử dụng phụ gia khoáng tro trấu thay thế 15% xi măng Pooclăng, kết hợp lượng dùng phụ gia siêu dẻo hợp lý để chế tạo bê tông có cường độ nén đạt mác từ 30 đến 60 MPa, bê tông có tính công tác tốt, cường độ nén, mô đun đàn hồi và mác chống thấm cao, phù hợp cho thi công các công trình Thủy lợi. Thí nghiệm xác định cường độ nén và mô đun đàn hồi của các mác bê tông thiết kế. Xác định mối quan hệ giữa mô đun đàn hồi và cường độ nén của bê tông, công thức thực nghiệm giúp dự đoán được mô đun đàn hồi của bê tông thông qua cường độ nén, giảm thiểu được các chi phí thí nghiệm trực tiếp mô đun đàn hồi của bê tông.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

3. THIẾT KẾ BÊ TÔNG VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

3.1. Thiết kế thành phần bê tông

3.2. Kết quả thí nghiệm độ sụt của các HHBT

3.3. Kết quả thí nghiệm mác chống thấm của bê tông

3.4. Kết quả thí nghiệm cường độ nén của bê tông bằng phương pháp đo xung siêu âm

3.5. Kết quả thí nghiệm cường độ nén của bê tông bằng phương pháp nén mẫu trực tiếp

3.6. Kết quả thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của bê tông

3.7. Kết quả dự đoán mô đun đàn hồi của bê tông theo cường độ nén

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Aitcin, P. C. & Mehta, P. K. (1990), “Effect of coarse aggregate characteristics on mechanical properties of high strength concrete". ACI Materials Journal, 87(2), P103-107.

[2] ASTM C469-02, "Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression".

[3] Giaacio, G., Rocco, C., Violini, D., Zappitelli, J. & Zerbino, R. (1992). “High strength concrete incorporating different coarse aggregate”. ACI Materials Journal, 89(3), P242-246.

[4] Khayat, K. H., Bickley, J. A. & Hooton, R. D. (1995). “High strength concrete properties derived from compressive strength values”. Cement, Concrete, and Aggregate. CCAGDP, 17(2), P126-133.

[5] TCVN 3015:1993, "Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử".

[6] TCVN 5276:1993, “Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh”.

[7] TCVN 5574:2018, "Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép".

[8] TCVN 8218:2009, “Bê tông Thủy công - Yêu cầu kỹ thuật”.

[9] TCVN 8827:2011, "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn".

[10] TCVN 9139:2012, “Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật”.

[11] TCVN 9335:2012, "Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy".

[12] TCVN 9357:2012, "Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng xung siêu âm"

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng phụ gia khoáng tro trấu ứng dụng thi công các công trình thủy lợi

Phạm Nguyễn Hoàng, Nguyễn Quang Phú
Trường Đại học Thủy lợi
Ngô Anh Quân
Viện Thủy công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: