TextBody

, 02/12/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu xác định những thay đổi bổ sung về chi phí đầu tư cho các cống dưới đê vùng triều ở miền Bắc và miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

26/10/2021

Với trên 2.500 cống dưới đê vùng triều các loại đang vận hành, khai thác đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, sự xuống cấp và tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đã làm suy giảm hiệu quả của các công trình này. Bài viết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng, phân tích các tác động của BĐKH đến cống dưới đê vùng triều và đề xuất cách tính toán sự gia tăng của các yếu tố khí hậu theo các kịch bản BĐKH; đưa ra các giải pháp phù hợp cho các cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó, lựa chọn, tính toán thiết kế và xác định, phân tích sự biến động về chi phí đầu tư cho một số cống dưới đê điển hình cho vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các cấp, các ngành tham khảo khi quyết định đầu tư.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3. HIỆN TRẠNG CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU KHU VỰC NGHIÊN CỨU

4. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO CỐNG DƯỚI ĐÊ VÙNG TRIỀU THÍCH ỨNG VỚI BĐKH

5.1. Đặc điểm làm việc của cống dưới đê vùng triều

5.2. Đề xuất giải pháp phù hợp cho cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH

5.2.1. Giải pháp phi công trình

5.2.2. Giải pháp công trình

6. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO CỐNG VÙNG TRIỀU THÍCH ỨNG VỚI BĐKH

6.1. Lựa chọn cống điển hình

6.2. Thiết kế cống điển hình

6.3. Xác định chi phí đầu tư bổ sung cho các cống điển hình

7. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016. Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam.

[2] Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 2012.

[3] Quy hoạch thủy lợi khu vực Bắc Trung bộ giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 2012.

[4] Quy hoạch thủy lợi khu vực Nam Trung bộ giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 2012.

[5] Đinh Xuân Trọng, Đỗ Hoài Nam, 2019. “Báo cáo tổng hợp” gói thầu “Xác định hững thay đổi bổ sung về chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng tưới tiêu thích ứng với BĐKH – nghiên cứu điển hình cho các cống vùng triều ở miền Bắc và miền Trung” thuộc Dự án Ban Quản lý dự án hỗ trợ các dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận do Vương quốc Bỉ tài trợ.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu xác định những thay đổi bổ sung về chi phí đầu tư cho các cống dưới đê vùng triều ở miền Bắc và miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Đinh Xuân Trọng, Đỗ Hoài Nam, Dương Quốc Huy, Đỗ Thị Thùy Dung
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI