TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu xác định yêu cầu mực nước, lưu lượng phục vụ công tác quản lý và khai thác nguồn nước trên dòng chính sông cả trong mùa cạn

28/07/2022

Những năm gần đây, xu thế biến đổi lòng dẫn diễn ra ở hầu hết các sông lớn ở nước ta như sông Hồng, sông Mã, sông Cả... khiến cho việc quản lý và khai thác các hệ thống thủy lợi ven sông trong thời kỳ cấp nước (đặc biệt là các cống, trạm bơm) diễn ra rất căng thẳng. Mặc dù, các lưu vực sông đều đã có quy trình vận hành liên hồ chứa nhưng hiện mới chỉ có lưu vực sông Hồng có quy định về điểm kiểm soát về mực nước, lưu lượng tối thiểu làm cở sở để các nhà quản lý, các đơn vị khai thác xây dựng kế hoạch sản xuất và vận hành công trình. Các lưu vực sông khác như sông Cả vẫn chỉ mới quy định lưu lượng xả tối thiểu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, chưa có nút kiểm soát ở hạ du. Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp như điều tra thu thập, mô hình toán, tham vấn xác định các điểm kiểm soát, giá trị tối thiểu về lưu lượng và mực nước trong thời kỳ cấp nước căng thẳng là thời kỳ 4, thời kỳ 5 (từ 1/4 đến 19/7). Qua đó làm cơ sở phục vụ công tác quản lý và khai thác nguồn nước trên dòng chính sông Cả trong mùa cạn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Lựa chọn vị trí kiểm soát về lưu lượng

3.2. Lựa chọn vị trí kiểm soát về mực nước

3.3. Xác định yêu cầu về lưu lượng và mực nước tại các điểm kiểm soát

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC SÔNG CẢ TRONG MÙA CẠN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Tuấn, Đề tài “Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám”, Hà Nội 2018.

[2] Báo cáo chuyên đề và sản phẩm khoa học thuộc Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN - 38/18 “Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du” do TS. Lương Ngọc Chung, Viện Quy hoạch Thủy lợi chủ trì.

[3] Bài báo “Nghiên cứu đánh giá biến động chế độ dòng chảy mùa cạn đến hoạt động một số hệ thống thủy lợi lớn trên dòng chính sông Cả”, Lương Ngọc Chung và cộng sự; tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 15, Hà Nội 2020.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu xác định yêu cầu mực nước, lưu lượng phục vụ công tác quản lý và khai thác nguồn nước trên dòng chính sông cả trong mùa cạn

Lương Ngọc Chung, Phạm Công Thành, Nguyễn Nguyên Hoàn,
Phan Tuấn Phong, Ngô Bá Thịnh, Lê Thị Tươi

Viện Quy hoạch Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: