TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Trà Khúc có xét đến tham gia vận hành công trình phía thượng nguồn

14/08/2023

Trong những năm gần đây phía thượng nguồn lưu vực sông Trà Khúc đã bổ sung nhiều công trình thủy lợi, thủy điện lớn đi vào vận hành khai thác. Hệ thống công trình này đã làm thay đổi cơ bản chế độ dòng chảy trên sông trong mùa lũ và mùa kiệt. Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp và kết quả xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Trà Khúc có xét đến tham gia vận hành công trình phía thượng nguồn. Dòng chảy trên lưu vực sông Trà Khúc được tính toán bằng mô hình thủy lực 1 chiều MIKE 11 và mô hình thủy lực 2 chiều MIKE 21FM cho cả vùng lòng dẫn và bãi tràn. Mô hình 1 chiều và mô hình 2 chiều được xây dựng bao trùm toàn bộ lòng dẫn sông và vùng ngập lũ từ trạm thủy văn Sơn Giang đến Cửa Cổ Lũy, với 110.090 mắt lưới, 55.200 đa giác tính toán. Bộ mô hình thủy lực 1 chiều, 2 chiều được hiệu chỉnh và kiểm định với các số liệu đo đạc trong mùa kiệt năm 2002, 2013 và số liệu đo đạc trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2013, trận lũ tháng 10 năm 2020. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở khoa học để triển khai các phương án vận hành công trình thích hợp nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc ở cấp Trung ương và địa phương.

1. MỞ ĐẦU

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu

2.2. Xây dựng mô hình

2.3. Mô phỏng dòng chảy trên lưu vực xét đến tham gia vận hành hệ thống công trình phía thượng nguồn

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, 2012-2013.

[2] Viện Quy hoạch Thủy lợi, Rà soát Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Trà Bồng, Trà Khúc, 2012-2013.

[3] Viện Quy hoạch Thủy lợi, Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, 2021-2022.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Trà Khúc có xét đến tham gia vận hành công trình phía thượng nguồn

Đặng Vi Nghiêm, Đặng Thị Kim Nhung,
Nguyễn Đức Hoàng, Vũ Thành Nghĩa

Viện Quy hoạch Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: