TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Ô nhiễm nguồn nước, tác động của ô nhiễm tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

15/09/2023

Hệ thống thủy lợi (HTTL) sông Nhuệ - sông Đáy bị ô nhiễm nghiêm trọng do các nguồn thải gây ra. Bài báo nêu về các nguồn thải chính gây ra ô nhiễm tới nguồn nước tưới và tác động của ô nhiễm nước tưới tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản HTTL sông Nhuệ - sông Đáy.

1. MỞ ĐẦU

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Mức độ ô nhiễm trên trục chính do các nguồn thải chính gây ra

2.2. Ô nhiễm nội đồng do các nguồn thải chính gây ra

2.3. Tác động của ô nhiễm tới sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện qui hoạch thủy lợi (2020), Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ thường xuyên năm 2019, hạng mục báo cáo hiện trạng nguồn thải.

[2] Uỷ ban BVMT Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, (2019). Báo cáo tổng kết triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 2019 - nhiệm kỳ 5. Hà Nội.

[3] Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ (2021): Tổng hợp các điểm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi nội đồng năm 2020.

[4] Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (2021): Tổng hợp các điểm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi nội đồng năm 2020.

[5] UBBVMTLV sông Nhuệ, sông Đáy (2020); Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn tiếp theo.

[6] Viện TNN&MTĐNÁ [2021], chuyên đề: “Báo cáo tác động ô nhiễm nguồn nước nội đồng tới sản xuất nông nghiệp vùng nghiên cứu”.

[7] Viện TNN&MTĐNÁ [2022], Đề tài cấp quốc gia: “Đề xuất giải pháp khoa học công nghệ và quản lý cải thiện chất lượng nước tưới mặt ruộng trong công trình thủy lợi thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy”

[8] Lê Thị Dung – Luận văn thạc sỹ môi trường thủy văn – Đánh giá chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản tập trung tại huyện Ứng Hòa – Hà Nội – 2015 – Học viện nông nghiệp Việt Nam.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ô nhiễm nguồn nước, tác động của ô nhiễm tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

Đỗ Ngọc Ánh, Tô Vĩnh Cường
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: