TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Ổn định tổng thể của kè cọc ly tâm trên nền đất yếu

22/02/2023

Kè cọc ly tâm giảm sóng bảo vệ bờ biển đồng bằng sông Cửu Long ngày càng ứng dụng rộng rãi, kết cấu gồm hai hàng cọc ly tâm đóng song song, liên kết bằng hệ khung dầm giằng bê tông cốt thép, ở giữa đổ đá hộc. Công trình thường đặt xa bờ, trên địa chất nền đất yếu. Dưới tác dụng của tải trọng bản thân, tải trọng sóng triều tác dụng đồng thời. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ổn định tổng thể của kè ly tâm dưới tác dụng tổng hợp tải trọng quy đổi gồm lực đứng, lực ngang và mô men

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. KÈ CỌC LY TÂM

3. PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH

3.1. Áp lực sóng

3.2. Lực đẩy nổi

3.3. Tính toán phân tích chiều dài cọc

3.4. Phân tích bằng phần mềm Plaxis

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Nhân (2015), Đánh giá tác động của “Kè ngầm bồi đắp phù sa” bả o vệ vùng ven biển tỉnh Cà Mau, Việ t Nam, Việ n Khoa họ c Thủy lợi Việt Nam.

[2] Goda, Y., 1974. New wave pressure formulae for composite breakwater. Copenhagen, ASCE, pp. 282 1702-1720.

[3] Liu (2012) Analysis of wave performance through pile–rock breakwaters, Proc IMechE Part M: J Engineering for the Maritime Environment 2014, Vol. 228(3) 284–292 IMechE 2014. DOI: 10.1177/1475090212462951.

[4] OCDI (2009), Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan, Part III, Chapter 4.

5] Thorsten Albers, Jan Stolzenwald: Coastal Engineering Consultancy in Ca Mau Province. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2015)

[6] Nguyễn Long Hoai và các cộng sự (2020), Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ kè cọc ly tâm giảm sóng tạo bãi bảo vệ bờ biển”.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ổn định tổng thể của kè cọc ly tâm trên nền đất yếu

Phan Đình Tuấn, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Duy Ngọc
Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: