TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Phân tích các dạng trượt lở mái dốc các khu tái định cư thủy điện Sơn La và định hướng giải pháp xử lý

11/09/2023

Trong những năm qua, trượt lở mái dốc là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm nhất, gây ra nhiều thiệt hại lớn cho con người, cơ sở hạ tầng các khu tái định cư thủy điện Sơn La. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp xử lý, phòng ngừa trượt lở là hết sức cần thiết. Bài báo này, đề cập đến cơ sở đề xuất giải pháp xử lý, phòng chống trượt lở cho khu tái định cư thủy điện Sơn La.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG TRƯỢT LỞ CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, xã hội

2.2. Hiện trạng trượt lở khu vực nghiên cứu

3. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ, PHÒNG NGỪA TRƯỢT LỞ

3.1. Phân tích các dạng hình thái trượt lở khu tái định cư

3.2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phùng Vĩnh An và nnk (2021) “Giải pháp phi công trình sử dụng tấm thực sinh, để phòng ngừa và giảm thiểu xói mòn, sạt lở mái dốc vùng núi phía bắc”, Nhà xuất bản Lao động (ISBN 978-604-325-474-7);

[2] Báo tin tức, “Cần sớm ổn định người dân tái định cư thủy điện Sơn La”, nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/can-som-on-dinh-doi-song-nguoi-dan-tai-dinh-cu-thuy-dien-son-la-20180425162253892.htm;

[3] Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Tỉnh (2020), “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam”, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

[4] Đỗ Ngọc Ánh và nnk (2014), “Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa Thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả”, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

[5] Trần Thế Việt và nnk (2015), “Effect of Extreme Rainfall on Cut Slope Stability: Case Study in Yen Bai City”, Journal of the Korean Geo-Environmental Society.

[6] Báo cáo chuyên đề (2022) “Báo cáo đánh giá hiện trạng trượt lở các khu tái định cư thủy điện Sơn La”, Đề tài cấp Nhà nước , “Nghiên cứu phương pháp nhận dạng nguy cơ trượt lở mái dốc và đề xuất các giải pháp thân thiện với môi trường, chi phí thấp, sử dụng vật liệu và nhân công tại chỗ, phù hợp với khu vực dân cư tập trung thuộc các điểm di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích các dạng trượt lở mái dốc các khu tái định cư thủy điện Sơn La và định hướng giải pháp xử lý

Phùng Vĩnh An
Viện Thủy công
Nguyễn Đức Mạnh
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Nguyễn Văn Lộc
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: