TextBody

, 20/09/2021

Huy chương 2

Phân tích kết cấu chân kè biển theo mô hình tương tác

07/09/2021

Chân kè đê biển là một trong những kết cấu qua trọng trong việc giữ ổn định cho kết cấu kè biển. Nhiều sự cố hư hỏng kè biển Việt nam đã cho thấy rõ sự biến dạng không đều giữa mái kè- thân kè-chân kè. Trong tính toán kỹ thuật thông thường và nhất là khi sử dụng mô hình số để giải quyết bài toán kết cấu đã coi mái kè, thân kè và chân kè như một môi trường nhiều chỉ tiêu cơ lý đã không đáp ứng được điều kiện làm việc thực tế. Nghiên cứi của bài báo này tách rời các môi trường làm việc của kè, ứng dụng cơ học môi trường không liên tục theo điều kiện tương tác để phân tích kết cấu kè biển . Các kết quả nghiên cứu cho thấy rõ tình hình phân bố ứng suất cũng như ứng xử của hệ Công trình- Nền trong điều kiện chịu tải trọng ngoài.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Lựa chọn mô hình nền

2.2. Vấn đề tiếp xúc trong phương pháp phần tử hữu hạn

2.3. Mô phỏng tiếp xúc trong phương pháp phần tử hữu hạn băng phần mềm Ansys

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Quang Hùng. Một số vấn đề về kích thước và ổn định chân kè đê biển . Tuyển tập công trình khoa học trường đại học Thủy Lợi, số 4. 1999. (30-34.).

[2] Nguyễn Quang Hùng. Nghiên cứu ứng dụng mô hình tương tác đánh giá ổn định đê biển trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê (đề tài nhánh cấp nhà nước KC.08.15/06-10). 2010

[3] Xie He-ping, Chen Zhong-hui, Zhou Hong-wei, Yi Cheng, Chen Zhi-jian. Study on twobody mechanical model based on interaction between structural body and Geo-body. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, Vol24 No9, 2005.

[4] Cao Ke-ming. Concrete Face Rockfill Dam. China WaterPower Press, 2008, pp311-317.

[5] Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng. Ứng dụng mô hình phần tử tiếp xúc phân tích ổn định chống trượt đập bê tông trọng lực. Tạp chí thủy lợi và môi trường. số 25. 2009 (38-45).

[6] Nguyễn Quang Hùng. Ứng dụng mô hình tiếp xúc ma sát coulumb nghiên cứu ứng suất cục bộ trong đập bê tông đầm lăn. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (nhận đăng số 11/2019).

[7] Vũ Quốc Công, Vũ Hoàng Hưng, Mai Xuân Hương, Nguyễn Quang Hùng. Sử dụng mô hình tương tác phân tích ứng suất biến dạng bản mặt bê tông đập đá đổ bê tông bản mặt số 9.2009 (86-91)

[8] ANSYS Company. Release 10.0 Documentation for ANSYS.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích kết cấu chân kè biển theo mô hình tương tác

Nguyễn Quang Hùng
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI