TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Phân vùng tính toán cân bằng tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Nhuệ - Đáy

29/02/2024

Lưu vực sông (LVS) là vùng địa lý được giới hạn bởi đường chia nước (hay còn gọi là đường phân thủy) trên mặt và dưới đất. Phân vùng tính toán cân bằng tài nguyên nước là bước đầu tiên và quan trọng để xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. Các kết quả phân chia các tiểu lưu vực, các vùng trong một lưu vực sông trước đây thường tách biệt đối tượng nước mặt và dưới đất, hay chưa kết đến các yếu tố môi trường sinh thái, các hoạt động khai thác sử dụng nước trong lưu vực sông. Nghiên cứu này đưa ra cơ sở phân vùng tổng hợp các yếu tố cấu thành vùng cân bằng tài nguyên nước của lưu vực sông Nhuệ - Đáy, dựa trên những nguyên tắc, yêu cầu của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. Từ đó, lưu vực sông Nhuệ - Đáy được phân làm 5 vùng tính toán cân bằng nước gồm: vùng thượng lưu sông Đáy với diện tích 1.293 km2, vùng sông Nhuệ - Đan Hoài với diện tích 1.165 km2, vùng sông Hoàng Long với diện tích 2.506 km2, vùng Bắc Nam Hà với diện tích 1.213 km2, vùng ven biển với diện tích 1.624 km2. Kết quả phân vùng là cơ sở ban đầu và quan trọng để xác định phương pháp và số liệu phục vụ tính toán cân bằng tổng hợp tài nguyên nước phù hợp với những đặc trưng của mỗi vùng tính toán cân bằng nước

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Tổng quan vùng nghiên cứu

2.2. Nguyên tắc và cơ sở phân vùng cân bằng tài nguyên nước

3. KẾT QUẢ PHÂN VÙNG CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

3.1. Phân vùng dựa trên đặc điểm tự nhiên, sự phân cắt của địa hình

3.2. Phân vùng dựa trên đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn

3.3. Phân vùng dựa trên hiện trạng khai thác sử dụng nước

3.4. Phân vùng dựa trên các đặc điểm chất lượng môi trường các nguồn nước

3.5. Phân vùng cân bằng tài nguyên nước LVS Nhuệ - Đáy

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (2022), Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước quốc gia năm 2022, Hà Nội.

[2] Hoàng Văn Hoan (2020), Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Hà Nội.

[3] Triệu Đức Huy (2018), Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn, Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Hà Nội.

[4] Triệu Đức Huy (2022), Xác định vai trò của sông Hồng và đá gốc đối với lượng bổ cập cho nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ phần Tây Nam thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[5] Hà Văn Khối (2005), Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước, Đại học Thủy lợi Hà Nội.

[6] Nguyễn Minh Lân, Triệu Đức Huy và nnk (2014), Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên, Đề tài KHCN cấp Bộ mã số: TNMT.02.33, Liên đoàn QH&ĐTTNNMB, Hà Nội.

[7] Trần Minh (1993), Thăm dò nước dưới đất vùng Hà Nội mở rộng, Liên đoàn QH&ĐTTNNMB, Hà Nội.

[8] Vũ Văn Nghi (1978), Thăm dò tỉ mỉ nước dưới đất vùng Rịa – Nam Ninh, Liên đoàn QH&ĐTTNNMB, Hà Nội.

[9] Phạm Quý Nhân (2000), Sự hình thành và trữ lượng NDĐ các trầm tích Đệ Tứ đồng bằng sông Hồng và và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân, Luận án TS Địa chất, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

[10] Đỗ Trường Sinh (2023), Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Hà Nội

[11] Vũ Thanh Tâm (2018), Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc, Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Hà Nội.

[12] Hồ Minh Thọ (2007), Nghiên cứu cân bằng nước ngầm trong phun trào bazan của vùng Gia Lai và phương hướng khai thác sử dụng hợp lý chúng, Luận án tiến sĩ Địa chất, Mã số: 1.06.08, Thư viện Quốc gia, Hà Nội.

[13] Chen, D., et al. (2016), Water ecological function zoning in Heihe River basin, Northwest China, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 96, pp.74-83.

[14] Teclaff, L.A. (2012), The River Basin in History and Law, Springer Science & Business Media.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân vùng tính toán cân bằng tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tống Thanh Tùng
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: