TextBody

, 20/10/2021

Huy chương 2

Phương pháp thực nghiệm xác định hệ số ma sát cối quay cửa van cung

06/10/2021

Trong quá trình vận hành hệ số ma sát tại cối quay cửa van cung tăng lên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự gia tăng hệ số ma sát này đã gây ra nhiều sự cố nghiêm trọng được ghi nhận trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện nay ở nước ta phương pháp đo đạc xác định hệ số ma sát tại cối quay chưa được nghiên cứu và đề xuất. Từ kết quả nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng phần cối động của cụm cối quay bằng mô hình số nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định hệ số ma sát tại hiện trường. Kết quả từ mô hình số được kiểm nghiệm trên mô hình vật lý của cụm cối quay cửa van cung công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt từ đó xây dựng quy trình đo đạc tại hiện trường.

1. GIỚI THIỆU*

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát đến trạng thái ứng suất biến dạng phần cối động trên mô hình số và đưa ra phương pháp xác  định hệ số ma sát tại hiện trường

2.2 Thực nghiệm trên mô hình vật lý và xây dựng quy trình đo đạc tại hiện trường

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Henning Fosker, Halvard Bjorndal, Terje Ellefsrod. “Strain gauge measurements of friction on radial gate bearings”.

[2] Fiedler, W.R. Case Histories - Spillway Gates: Folsom Dam Radial Gates. Dam Failures and Lessons Learned Seminar. Denver: Federal Emergency Management Agency.

[3] Todd, R. Spillway Tainter Gate Failure at Folsom Dam, California. Waterpower '99: pp. 1-10, 1999.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phương pháp thực nghiệm xác định hệ số ma sát cối quay cửa van cung

Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thái Hoàng
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI