TextBody

, 20/09/2021

Huy chương 2

Phương pháp xác định năng suất nước tưới

29/07/2021

Nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất, nhưng cũng là ngành có hiệu quả sử dụng nước rất thấp. Từ đó, việc nghiên cứu năng suất nước tướitrong bối cảnh ngày càng căng thẳng về nguồn nước sẽgóp phần giải quyết bài toán phát triển ngành nông nghiệp bền vững và hiệu quả. Bài báo tập trung đánh giá các phương pháp xác định năng suất nước tưới; các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và đề xuất các biện pháp cải thiện năng suất nước tưới.

1. GIỚI THIỆU

2. NĂNG SUẤT NƯỚC TƯỚI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

2.1. Hiệu quả sử dụng nước tưới

2.2. Năng suất nước tưới

2.3. Giá trị nước tưới cận biên

2.4. Một số chỉ số đánh giá hiệu quả tưới áp dụng tại Việt Nam

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NƯỚC TƯỚI

3.1. Tiết kiệm nước tướilúa bằng công nghệ canh tác SRI

3.2. Cải tạo giống

3.3. Chính sách giá nước

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Enrique Playa´n and Luciano Mateos,Modernization and optimization of irrigation systems to increase water productivity,Agricultural Water Management, 2006, No. 80, pp. 100-116.

[2] Trần Văn Đạt,Kết quả nghiên cứu năng suất nước và mô hình quản lý vận hành tối ưu hệ thống tưới lúa. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi số 24 - 2014, tr. 93-101.

[3] Ximing Cai et al., World Water Productivity: CurrentSituation and Future Options,CAB International 2003, pp. 163-178.

[4] Susanne M. Scheierling et al., How to Assess Agricultural Water Productivity?Policy Research Working Paper, The World Bank, No.6982

[5] Water UseEfficiency?Emerging practices from Agricultural Water Management in Africa and the Near East, The Food and Agriculture Organization (FAO), August 28th, 2017.

[6] Frank A. Ward et al., The economic value of water in agriculture: concepts andpolicy applications,Water Policy 4 (September 20th,2002), pp. 423-446.

[7] Simon Cook et al., Agricultural Water Productivity:Issues, Concepts and Approaches,Challenge Program on Water & Food, Basin Focal Project Working Paper,2006.

[8] Dennis Wichelns, Do Estimates of Water Productivity Enhance Understandingof Farm- Level Water Management?Water 2014, No. 6, pp. 778-795.

[9] Bharat Sharma et al., Water use effciency in agriculture: Measurement, current situationand trends,Managing water and fertilizer for sustainable agricultural intensifcation, June 01st, 2017,pp.39-64.

[10] Ngô Tiến Dũng và cộng sự, Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI Góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường khả năng ứng phó của nông dân với biến đối khí hậu và tính bền vững của môi trường,giấy phép xuất bản số: 403-2011/CXB/45-34/LĐ.

[11] Robert G. Evans et al., Methods and technologies to improve efficiency of water use,Water Resources Research,VOL. 44, W00E04, July29th, 2008

[12] Jacob W. Kijne, Randolph Barker and David Molden,Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement,Comprehensive assessment of water management inagriculture series 1, ISBN 0 85199 669 8, Wallingford, UK: CAB International,2003.

[13] English, M.J. 1990, Deficit irrigation I: Analytical framework,American Society of Civil Engineers 116 (IR3): pp. 399-412.

[14] English, M.J., Musick, J.T. and Murty, V.V.N. 1990,Deficit irrigation, In Management of Farm Irrigation Systems (Eds. G.J. Hoffman and K.H Soloman), pp. 631-663. St. Joseph, American Society of Agricultural Engineers, MI (PDF) Improving Water Productivity in Semi-arid Environments through Regulated Deficit Irrigation. Available from: https://www.researchgate.net/publication/312605138_Improving_Water_Productivity_in_Semi-arid_Environments_through_Regulated_Deficit_Irrigation [accessed Sep 14 2018].


Chi tiết bài báo xem tại đây: Phương pháp xác định năng suất nước tưới

Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thiện Sơn
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI