TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

Xem chi tiết

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Xem chi tiết

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật (127/2007/NĐ-CP)

Xem chi tiết

Thông tư hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (37/2009/TT-BNNPTNT)

Xem chi tiết

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (145/2009/TTLT-BTC-BKHCN)

Xem chi tiết
12