TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Tiêu chuẩn Thiết kế - Thi công và nghiệm thu các công trình thủy lợi

* Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9150 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9157 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9158 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9160 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9137 :2012; * Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4253 :2012. Nếu đọc giả có nhu cầu tham khảo liên hệ với Thư viện của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Xem chi tiết

Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Biên soạn: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi và ThS. Trương Đức Toàn - Viện Kinh tế & Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Xem chi tiết