TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 2 - Tập 2

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 2

c«ng tr×nh thñy lîi

 

                                                             

tËp 2

                      ·  §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp

                      ·  C«ng tr×nh th¸o lò

biªn so¹n

GS. TS. Ng« TrÝ ViÒng - PGS. TS. NguyÔn ChiÕn

PGS. TS. NguyÔn Ph­¬ng MËu - PGS. TS. Ph¹m Ngäc Quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2004

MỤC LỤC

 

 

Lời nói đầu

3

Mục lục

5

A. ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

11

Chương 1. Đập bê tông trọng lực

13

1.1. Phân loại đập và các yêu cầu thiết kế

13

I. Phân loại đập

13

II. Các yêu cầu thiết kế đập

15

1.2. Bố trí đập bê tông trọng lực trong cụm đầu mối

15

1.3. Mặt cắt đập bê tông trọng lực

17

I. Các yêu cầu khi tính toán mặt cắt đập

17

II. Tính toán mặt cắt cơ bản của đập

18

III. Xác định mặt cắt thực tế của đập trọng lực

23

1.4. Ổn định của đập bê tông trọng lực trên nền đá

27

I. Các lực tác dụng lên đập bê tông trọng lực

27

II. Tính toán ổn định của đập bê tông trên nền đá

28

III. Tính toán độ bền của nền đập

32

1.5. Tính toán độ bền của đập bê tông trọng lực

32

I. Những vấn đề chung

32

II. Xác định ứng suất tại các mép biên đập

33

III. Xác định ứng suất trong thân đập theo phương pháp chia lưới

36

IV. Tính toán ứng suất trong đập theo phương pháp lý thuyết đàn hồi (LTĐH)

38

V. Tính toán ứng suất trong đập và nền cùng làm việc như một hệ thống nhất

44

VI. Tính toán ứng suất tập trung quanh đường hầm trong thân đập

46

1.6. Xử lý nền đá của đập bê tông trọng lực

52

I. Công tác dọn nền

52

II. Phụt vữa gia cố nền đập trọng lực

54

III. Phụt vữa tạo màng chống thấm ở nền đập và hai bờ

54

1.7. Một số cấu tạo chi tiết của đập bê tông trọng lực trên nền đá

60

1.8. Vật liệu xây dựng đập bê tông trọng lực

64

I. Các yêu cầu đối với vật liệu làm đập

64

II. Phân vùng thân đập

66

III. Vật liệu chế tạo bê tông

67

1.9. Các loại đập bê tông trọng lực cải tiến

68

I. Luận điểm chung

68

II. Đập trọng lực khe rỗng

70

III. Đập bê tông đầm lăn

74

Chương 2. Đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền mềm

79

2.1. Đặc điểm địa chất nền và công tác chuẩn bị

79

I. Đặc tính của đất dính

80

II. Đặc tính của đất không dính

81

2.2.Thiết kế đập bê tông trên nền mềm, đường viền thấm của đập

81

I. Các bộ phận của đập

82

II. Sự hình thành đường viền thấm của đập

84

III. Lựa chọn lưu lượng xả của đập trên nền mềm

86

2.3. Các bộ phận của đường viền thấm

87

I. Sân trước

87

II. Các bản cừ

89

III. Tường, màng chống thấm và chân khay sâu

91

IV. Đế móng đập

92

2.4. Tính toán thấm vòng quanh, thấm vai đập bê tông nối tiếp với bờ

93

I. Mô tả dòng thấm vòng quanh trụ biên

93

II. Tính toán dòng thấm qua đập trên nền thấm nước

95

III. Đơn giản hóa việc lập đường bão hòa khi thấm vòng quanh trụ biên

98

IV. Lập đường bão hòa quanh trụ biên theo phương pháp của F. Forkhgâymer- Tấm đáy tưởng tượng

99

V. Các nhận xét bổ sung về cách lập đường bão hòa quanh trụ biên

100

2.5. Cấu tạo đập và bố trí nối tiếp hạ lưu

104

I. Cấu tạo đập

104

II. Bố trí nối tiếp hạ lưu

105

2.6. Tính toán ổn định của đập trên nền mềm theo sơ đồ trượt phẳng

107

2.7. Ổn định của đập với sơ đồ trượt sâu và trượt hỗn hợp

109

I. Sức chịu tải của nền

109

II. Trượt sâu với mặt trượt trụ tròn trên nền đồng nhất

111

III. Trường hợp nền không đồng nhất

112

2.8. Tính toán ứng suất đáy đập

114

2.9. Tính toán độ bền của thân đập

115

I. Luận điểm chung

115

II. Tính toán độ bền của đập theo phương pháp cơ học kết cấu

116

III. Tính toán độ bền của đập hay các bộ phận của nó bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)

121

Chương 3. Đập vòm

122

3.1. Phân loại và điều kiện xây dựng

122

I. Đặc điểm của đập vòm

122

II. Phân loại đập vòm

123

III. Điều kiện xây dựng đập vòm

126

3.2. Phương pháp xác định các thông số cơ bản của đập vòm

129

I. Xác định bán kính và góc ở tâm của vòm

129

II. Xác định cao trình đỉnh đập

129

III. Bề rộng của đập

130

IV. Chiều dày thân đập

130

3.3. Tính toán cường độ đập vòm

131

I. Lực tác dụng

131

II. Phân tích ổn định của đập vòm

132

III. Các phương pháp tính toán cường độ đập vòm

135

3.4. Cấu tạo của đập vòm

146

I. Dạng đập vòm trên bình diện và trên mặt cắt đứng

146

II. Vẽ đường viền thân đập

147

III. Cấu tạo đập vòm

148

Chương 4. Các loại đập bản tựa

151

4.1. Phân loại

151

4.2. Ưu nhược điểm của đập bản tựa

152

I. Ưu điểm

152

II. Nhược điểm

152

4.3. Đập to đầu

153

I. Hình thức đặc điểm và bố trí

153

II. Xác định các kích thước cơ bản của đập to đầu

155

III. Tính toán ổn định và cường độ chống trượt

160

IV. Cấu tạo của đập to đầu

170

4.4. Đập bản phẳng

173

I. Đặc điểm, hình thức, bố trí và kích thước cơ bản

173

II. Tính toán bản chắn

175

III. Tính toán trụ

177

IV. Cấu tạo của đập bản phẳng

189

4.5. Đập liên vòm

191

I. Hình thức và đặc điểm làm việc

191

II. Tính toán bản chắn nước của đập liên vòm

193

III. Tính toán trụ

200

IV. Cấu tạo của đập liên vòm

202

B. CÔNG TRÌNH THÁO LŨ

205

Chương 5. Những quy định chung

207

5.1. Phân loại công trình tháo lũ

207

5.2. Nguyên tắc bố trí công trình tháo lũ

208

5.3. Lũ thiết kế và lũ kiểm tra đối với công trình tháo lũ

208

I. Các tiêu chuẩn của Việt Nam

208

II. Tiêu chuẩn của các nước khác

209

Chương 6. Công trình tháo lũ trong thân đập

212

6.1. Phân loại, điều kiện xây dựng

212

I. Phân loại

212

II. Điều kiện xây dựng

212

6.2. Đập tràn tháo lũ

213

I. Bố trí đập tràn

213

II. Chọn vị trí lỗ tràn và lưu lượng đơn vị

214

III. Các loại mặt cắt của đập tràn

216

IV. Khả năng tháo nước của đập tràn

221

V. Biện pháp tiêu năng và tính toán tiêu năng sau đập tràn

227

6.3. Đập tràn tháo lũ kết hợp xả sâu

249

I. Khả năng tháo nước

249

II. Tính toán nối tiếp giữa dòng mặt và dòng đáy trên đập tràn

252

6.4. Cấu tạo đập tràn

253

I. Khe lún và khe nhiệt độ

253

II. Trụ pin

254

III. Bố trí cốt thép trong trụ pin và thân đập

255

IV. Cấu tạo sân tiêu năng

255

6.5. Các cống tháo lũ xả sâu

257

I. Điều kiện sử dụng, phân loại và đặc điểm làm việc

257

II. Cống ngầm tháo lũ

258

III. Đường ống tháo lũ đặt trong thân đập

261

6.6. Tính toán khí thực các bộ phận của công trình tháo lũ

263

I. Một số khái niệm

263

II. Thiết kế đường biên công trình theo điều kiện không phát sinh khí hóa

264

III. Các giải pháp phòng chống khí thực

272

Chương 7. Công trình tháo lũ ngoài thân đập

275

7.1. Phân loại

275

7.2. Nguyên tắc bố trí - đặc điểm sử dụng

276

I. Nguyên tắc bố trí

276

II. Đặc điểm sử dụng

277

7.3. Đường tràn dọc

277

I. Điều kiện sử dụng

277

II. Đặc điểm làm việc

281

    III. Các bộ phận của đường tràn

281

IV. Khả năng tháo nước

289

V. Tính toán thủy lực và tiêu năng hạ lưu

294

7.4. Đường tràn ngang

318

I. Điều kiện sử dụng

318

II. Đặc điểm làm việc

318

III. Các bộ phận của đường tràn ngang

319

IV. Tính toán thủy lực

320

7.5. Giếng tháo lũ

325

I. Điều kiện sử dụng

325

II. Các bộ phận của giếng tháo lũ

325

III. Khả năng tháo nước

327

IV. Chân không và biện pháp chống chân không

330

V. Thiết kế các bộ phận của giếng tháo lũ

332

7.6. Xi phông tháo lũ

338

I. Điều kiện sử dụng

338

II. Đặc điểm cấu tạo và làm việc

339

III. Các hình thức xi phông tháo lũ

340

IV. Các bộ phận của xi phông

343

V. Nguyên tắc làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của xi phông

344

VI. Tính toán thủy lực xi phông

348

VII. Lưu lượng đơn vị, lưu tốc giới hạn và trị số chân không cho phép trong
  xi phông

361

Chương 8. Đường hầm thủy công

364

8.1. Điều kiện sử dụng, phân loại và cách bố trí

364

I. Điều kiện sử dụng

364

II. Phân loại

364

III. Hình thức mặt cắt ngang của đường hầm

366

IV. Tuyến đường hầm

367

8.2. Tính toán thủy lực đường hầm

368

I. Tính toán thủy lực đường hầm không áp

368

II. Tính toán thủy lực đường hầm có áp

373

III. Kích thước mặt cắt của đường hầm

376

8.3. Lớp lót đường hầm

377

I. Các hình thức lớp lót của đường hầm

377

II. Lực tác dụng lên lớp lót đường hầm

379

III. Tính toán kết cấu lớp lót đường hầm

385

IV. Cấu tạo lớp lót của đường hầm

399

8.4. Cấu tạo của đường hầm thủy công

401

I. Các bộ phận chính của đường hầm tháo dẫn nước

401

II. Các hình thức cửa vào

401

III. Cao trình cửa vào

404

IV. Bố trí cửa van, ống thông khí

401

Tài liệu tham khảo

406