TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 2 - Tập 3

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 2

c«ng tr×nh thñy lîi

 

 

tËp 3

 

HÖ thèng tƯíi tiªu

 

                                        · T­ưíi n­íc

                       · Tiªu vµ tho¸t n­ưíc

                       ·  Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh

                           ·  Cèng ®Çu mèi

                           ·  Tr¹m b¬m t­ưíi tiªu

 

 

biªn so¹n

GS. TS. Tèng §øc Khang - GS. TS. Tr­¬ng §×nh Dô
GVC. NguyÔn C«ng Tïng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2005

MỤC LỤC

 

 

Lời giới thiệu

3

Mục lục

5

Chương 1.  TƯỚI NƯỚC

9

       Khái quát chung

9

1.1. Bốc hơi mặt ruộng và phương pháp xác định

9

1.1.1. Công thức lấy bốc hơi mặt nước tự do làm hệ số cần nước (gọi là phương
          pháp hệ số
a, phương pháp bốc hơi chậu)

10

1.1.2. Phương pháp lấy năng suất cây trồng làm hệ số cần nước (gọi là phương
          pháp hệ số K)

11

1.1.3. Phương pháp Thornthwaite

12

1.1.4. Phương pháp Blaney - Criddle

12

1.1.5. Công thức hiệu chỉnh của FAO

13

1.1.6. Công thức Bức xạ

13

1.1.7. Công thức Penman cải tiến (Penman - Monteith)

15

1.1.8. Công thức Penman sửa đổi

17

1.2. Tính toán chế độ tưới cho lúa

26

1.2.1. Các tài liệu cần thiết để tính toán

26

1.2.2. Phương pháp tính

26

1.3. Hệ số tưới cho cây trồng

53

1.3.1. Hệ số tưới cho một loại cây trồng

53

1.3.2. Hệ số tưới cho nhiều loại cây trồng

54

1.3.3. Giản đồ hệ số tưới

54

1.4. Kỹ thuật tưới

58

1.4.1. Phương pháp tưới theo dòng chảy mặt đất

58

1.4.2. Phương pháp và kỹ thuật tưới phun mưa

71

1.4.3. Phương pháp và kỹ thuật tưới nhỏ giọt

87

1.4.4. Phương pháp và kỹ thuật tưới ngầm

97

 

Chương 2.  TIÊU VÀ THOÁT NƯỚC

 

99

2.1. Tính hệ số tiêu cho vùng trồng lúa

 99

2.1.1. Các tài liệu cần thiết

99

2.1.2. Phương pháp tính toán

100

2.2. Tính toán tiêu cho cây trồng cạn

105

2.2.1. Các tài liệu cần thiết

105

2.2.2. Cách xác định thời gian tập trung dòng chảy (t)

105

2.2.3. Tính toán hệ số tiêu lớn nhất cho cây trồng cạn

 106

2.3. Tính tiêu cho các khu dân cư, đô thị

107

2.3.1. Tính theo quy phạm

107

2.3.2. Tính hệ số tiêu cho đô thị theo mô hình

109

2.4. Tính hệ số tiêu cho hệ thống

111

2.4.1. Trường hợp không kể thời gian chậm tới

111

2.4.2. Trường hợp kể đến thời gian chậm tới của các nút ra đến cửa tiêu

111

2.5. Tính toán tiêu nước mặt tổng hợp cho hệ thống theo mô hình thủy lực

112

2.6. Hệ thống tiêu mặt ruộng

118

2.6.1. Xác định khoảng cách giữa các kênh tiêu mặt cấp cố định cuối cùng
          theo dòng ổn định cho khu vực của cây trồng cạn

118

2.6.2. Xác định khoảng cách giữa hai kênh tiêu cấp cố định cuối cùng theo
          dòng chảy không ổn định

119

2.6.3. Xác định khoảng cách giữa hai kênh tiêu hoặc ống tiêu ngầm theo
          dòng ổn định

119

2.6.4. Xác định cấu trúc của hệ thống tiêu nước ngầm theo dòng không ổn định

 

122

 

Chương 3.  KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH

127

3.1. Kênh tưới

127

3.1.1. Các tài liệu cần thiết để thiết kế

127

3.1.2. Bố trí hệ thống tưới

127

3.1.3. Nguyên lý thiết kế kênh tưới bằng đất

130

3.1.4. Thiết kế kênh tưới bọc lót bằng bê tông và đá xây

139

3.2. Kênh tiêu

141

3.3. Công trình trên kênh

144

3.3.1. Cống lấy nước, phân phối tiêu tháo nước và điều tiết nước

144

3.3.2. Cầu máng

150

3.3.3. Xi phông ngược

155

3.3.4. Cống luồn

157

3.3.5. Bậc nước và dốc nước

161

3.3.6. Tràn bên

 

167

 

Chương 4.  CỐNG ĐẦU MỐI

171

4.1. Cống lấy nước kiểu hở ở bờ sông

171

4.1.1. Phân loại

171

4.1.2. Các yêu cầu đối với công trình lấy nước

171

4.1.3. Các bộ phận của cống lấy nước kiểu hở

172

4.1.4. Chọn kiểu cống lấy nước

172

4.1.5. Vị trí và bố trí cống lấy nước

173

4.1.6. Những biện pháp chống bùn cát và vật nổi

174

4.1.7. Tính toán thủy lực cống hở

177

4.1.8. Kiểm tra ổn định của cống hở

185

4.1.9. Tính toán kết cấu một số bộ phận của cống hở

186

4.2. Cống hở vùng chịu ảnh hưởng triều (gọi tắt là cống vùng triều)

191

4.2.1. Vai trò, nhiệm vụ và đặc điểm của cống vùng triều trong phát triển kinh tế xã hội

 191

4.2.2. Kết cấu công trình cống vùng triều theo dạng truyền thống

192

4.2.3. Tính toán nối tiếp tiêu năng cống vùng triều

197

4.2.4. Thiết kế cửa van ở cống vùng triều

204

4.2.5. Xây dựng cống theo công nghệ mới - đập trụ đỡ

206

4.3. Cống kín

213

4.3.1. Phân loại

213

4.3.2. Các bộ phận của cống

214

4.3.3. Tính toán thủy lực cống kín

221

4.3.4. Sơ đồ tính toán lực tác dụng lên cống kín

 

228

 

Chương 5.  TRẠM BƠM TƯỚI TIÊU

233

5.1. Trạm bơm tưới

233

5.1.1. Các tài liệu cần thiết để thiết kế

233

5.1.2. Lựa chọn loại và số máy bơm

233

5.1.3. Bố trí kết cấu nhà máy

246

5.1.4. Bố trí thiết bị điện trong nhà máy

279

5.1.5. Tính toán ổn định và kết cấu nhà máy

288

5.2. Trạm bơm tiêu

317

5.2.1. Các tài liệu cần thiết để thiết kế

317

5.2.2. Bố trí tổng thể công trình đầu mối của trạm bơm tiêu

317

5.2.3. Tính các loại cột nước, chọn loại máy bơm

318

5.2.4. Thiết kế nhà máy, bố trí thiết bị điện, tính ổn định và kết cấu của nhà máy

318

5.3. Trạm bơm tưới tiêu kết hợp

319

5.3.1. Các tài liệu cần thiết để thiết kế

319

5.3.2. Bố trí tổng thể công trình đầu mối một trạm bơm tưới tiêu kết hợp

319

5.3.3. Tính cột nước thiết kế, lưu lượng thiết kế cho trạm bơm tưới tiêu kết hợp

322

5.3.4. Chọn máy bơm, thiết kế nhà máy, tính toán kết cấu và ổn định nhà máy

323

 

Tài liệu tham khảo

324