TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 2 - Tập 5

MỤC LỤC

 

                                                                                                                                                                                      Trang

Lời nói đầu                                                                                                             3   

Chương 1. HỒ CHỨA NƯỚC                                                                                           

1.1. Tổng quát về nguồn nước và dòng chảy                                                                        9

              1.1.1. Khái niệm, phân loại các giải pháp điều tiết chế độ nguồn nước                     9

              1.1.2. Dòng chảy và chế độ dòng chảy                                                                 11

              1.1.3. Mô phỏng chuỗi dòng chảy                                                                        13

              1.1.4. Quan hệ giữa lưu lượng và mực nước sông                                                 15

              1.1.5. Dòng chảy cực đại và lưu lượng cực đại                                                     19

              1.1.6. Biểu đồ lũ tính toán                                                                                     23

              1.1.7. Dòng bùn cát (dòng chảy rắn)                                                                     24

1.2. Ảnh hưởng của hồ chứa đến nguồn nước và môi trường                                               26

              1.2.1. Hiện tượng dâng nước và quá trình ngập úng                                               26

              1.2.2. Sự bồi lắng hồ chứa và quá trình biến dạng lòng dẫn ở hạ lưu                      27

              1.2.3. Chế độ sóng                                                                                              29

              1.2.4. Chế độ vi sinh                                                                                            29

              1.2.5. Hậu quả vỡ hồ chứa                                                                                   30

              1.2.6. Biện pháp công trình và phi công trình có liên quan đến sự
                        hình thành hồ chứa và vấn đề bảo vệ môi trường
                                         30

1.3. Những khái niệm và thông số chủ yếu của hồ chứa                                                      32

              1.3.1. Mực nước và dung tích                                                                              32

              1.3.2. Lượng nước cấp từ hồ chứa                                                                       33

              1.3.3. Độ sâu điều tiết dòng chảy của hồ chứa                                                      34

1.4. Tính toán hồ chứa                                                                                                       34

              1.4.1. Tổng quát                                                                                                  34

              1.4.2. Cân bằng nước                                                                                          35

              1.4.3. Tổn thất nước từ hồ chứa                                                                           36

              1.4.4. Tính toán điều tiết hồ chứa theo mục tiêu cấp nước                                     37

              1.4.5. Điều tiết hồ chứa theo yêu cầu chống lũ                                                      42

              1.4.6. Biểu đồ điều phối hồ chứa                                                                          49

Chương 2. CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ SÔNG

2.1. Phân loại công trình chỉnh trị sông                                                                                 55

       2.1.1. Theo mục đích của công trình                                                                             55

       2.1.2. Theo tác động của các công trình đối với dòng chảy                                            55

       2.1.3. Theo hình dạng bề ngoài, đặc trưng kết cấu và tác dụng cụ thể
                  của công trình
                                                                                                      55

       2.1.4. Theo quan hệ đối với mực nước                                                                         56

2.2. Xác định các yếu tố động lực học dòng sông                                                                56

       2.2.1. Lưu lượng tạo lòng                                                                                             56

       2.2.2. Các chỉ tiêu khởi động của bùn cát                                                                     58

       2.2.3. Tính toán lưu lượng bùn cát                                                                                63

       2.2.4. Các quan hệ hình thái của lòng sông ổn định                                                        70

2.3. Công trình gia cố bờ                                                                                                    72

       2.3.1. Những chỉ dẫn chung                                                                                         72

       2.3.2. Kích thước, trọng lượng của vật liệu, cấu kiện lớp gia cố                                     73

       2.3.3. Tầng lọc ngược                                                                                                  76

       2.3.4. Tính toán ổn định của công trình gia cố bờ                                                          80

2.4. Tính toán công trình chỉnh trị bờ bằng hệ thống mỏ hàn                                                  82

       2.4.1. Chỉ dẫn chung                                                                                                    82

       2.4.2. Tác dụng dâng nước thượng lưu mỏ hàn                                                             83

       2.4.3. Tính toán khu nước vật sau mỏ hàn không ngập                                                  89 

       2.4.4. Tính toán phân bố lại lưu tốc trên mặt cắt ngang do MH gây ra                           90

       2.4.5. Tính toán ổn định của công trình mỏ hàn                                                             92

2.5. Tính toán công trình chỉnh trị bằng đập khóa                                                                 95

       2.5.1. Tính toán thủy lực sông phân lạch trước khi có công trình                                    95

       2.5.2. Tính toán độ dâng mực nước và tỷ lệ phân lưu sau khi bịt lạch phụ                    100

       2.5.3. Xác định cao trình đập khóa                                                                             104 

       2.5.4. Tính toán ổn định đập khóa                                                                              106

2.6. Tính toán công trình cắt sông                                                                                      108

       2.6.1. Định tuyến kênh dẫn                                                                                         108

       2.6.2. Mặt cắt ngang kênh dẫn                                                                                   109

       2.6.3. Tính toán biến hình lòng dẫn sau khi cắt sông                                                    113

Chương 3. ĐÊ CHỐNG LŨ

3.1. Đặc điểm hệ thống đê đồng bằng Bắc bộ                                                                   119

       3.1.1. Về sự hình thành các tuyến đê                                                                          119

       3.1.2. Địa hình hai bên ven đê                                                                                    119

       3.1.3. Về cấu trúc địa chất và tính chất địa chất công trình của
                  các lớp đất ở nền đê
                                                                                        119

       3.1.4. Đặc điểm địa chất thủy văn                                                                               120

       3.1.5. Về cấu tạo thân đê                                                                                           120

       3.1.6. Phân tích những nguyên nhân chủ yếu gây sự cố đê                                           121

3.2. Thiết kế đê                                                                                                                 126

       3.2.1. Cấp của công trình đê và tiêu chuẩn thiết kế                                                      126

       3.2.2. Tài liệu cơ bản dùng để thiết kế đê                                                                    130

       3.2.3. Tuyến và hình thức kết cấu                                                                               132

       3.2.4. Thiết kế mặt cắt đê                                                                                          134

       3.2.5. Tính toán thấm                                                                                                 139

       3.2.6.  Tính toán ổn định đê                                                                                        154

       3.2.7. Tính toán lún                                                                                                    159

3.3. Gia cố và xử lý sự cố đê                                                                                            159

       3.3.1. Khái quát                                                                                                         159

       3.3.2. Gia cố đê                                                                                                         160

       3.3.3. Cải tạo đê                                                                                                        163

       3.3.4. Tôn cao, mở rộng đê                                                                                        164

       3.3.5. Xử lý sự cố đê trong mùa lũ                                                                             164

Chương 4. CÔNG TRÌNH VẬN TẢI THỦY

4.1. Khái niệm về công trình vận tải thủy                                                                            172 

       4.1.1. Định nghĩa về chức năng công trình vận tải thủy                                                 172

       4.1.2. Phân loại công trình vận tải thủy (CTVTT)                                                        172

       4.1.3. Đặc điểm công trình vận tải thủy                                                                       172

       4.1.4. Nguyên tắc chung tính toán công trình vận tải thủy                                             173

4.2. Công trình âu tàu                                                                                                        174

       4.2.1. Các khái niệm cơ bản, quy hoạch tổng thể và xác định các
                 kích thước chính của âu, kênh dẫn
                                                                    174

       4.2.2. Hệ thống cấp tháo nước âu tàu                                                                         182

       4.2.3. Tính toán thủy lực âu tàu                                                                                  188

       4.2.4. Kết cấu âu tàu                                                                                                 198

       4.2.5. Tính toán kết cấu âu tàu                                                                                   202

       4.2.6. Cửa âu                                                                                                            208

4.3. Công trình bến cảng                                                                                                   209

       4.3.1. Khái niệm                                                                                                        209

       4.3.2. Mực nước tính toán và các kích thước cơ bản của bến                                      210

       4.3.3. Tải trọng tác động lên CTBC và tổ hợp                                                            211

       4.3.4. Công trình bến mái nghiêng (BMN)                                                                  215

       4.3.5. Công trình bến cảng tường đứng trọng lực                                                        219

       4.3.6. Công trình bến tường cừ                                                                                  227

       4.3.7. Công trình bến cầu tàu                                                                                     232

Tài liệu tham khảo                                                                                                             239