TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 3

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI

SỔ TAY KỸ THUẬT THỦY LỢI

PHẦN 3

QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI NĂM 2005

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

 

Mục lục

 

 A. QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU

11

 Chương 1. LẬP KẾ HOẠCH DỰ BÁO TƯỚI CHO CÁC HỆ THỐNG TƯỚI

12

1.1. Mục đích ý nghĩa

12

1.2. Phương pháp lập kế hoạch dự báo tưới

12

1.2.1. Phương pháp tĩnh

12

1.2.2. Phương pháp động

13

1.3. Lập kế hoạch dự báo tưới khi nguồn nước cung cấp đầy đủ

13

1.3.1. Dự báo nhu cầu nước mặt ruộng

13

1.3.2. Lập kế hoạch dự báo tưới của hệ thống

17

1.3.3. Đo tổn thất nước do bốc hơi và thẩm lậu ở hồ chứa nước

18

1.4. Lập kế hoạch dự báo tưới khi nguồn nước không đầy đủ

19

1.4.1. Cơ sở của việc thực hiện chế độ tưới hạn chế

19

1.4.2. Chế độ tưới tối ưu

23

 Chương 2. LẬP KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI NƯỚC TỐI ƯU CHO CÁC HỆ THỐNG TƯỚI

39

2.1. Phương pháp phân phối lấy hiệu ích kinh tế của việc quản lý nước toàn hệ thống tưới
       làm hàm mục tiêu

39

2.1.1. Cơ sở xây dựng mô hình

39

2.1.2. Mô hình số học

39

2.2. Phương pháp phân phối lấy hiệu ích thực của việc tăng sản của toàn hệ thống tưới
       làm hàm mục tiêu

41

2.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình phân phối

41

2.2.2. Mô hình số học

42

2.3. Thí dụ phân tích tính toán mô hình phân phối nước tối ưu cho vụ Chiêm xuân hệ thống
        tưới nam sông Chu

 

 Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ SỬ DỤNG NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG TƯỚI

52

3.1. Tác dụng và phân loại biện pháp chống thấm trên đường kênh

52

3.1.1. Tác dụng

52

3.1.2. Phân loại biện pháp chống thấm của đường kênh

53

3.1.3. Lựa chọn biện pháp công trình để chống thấm ở lòng kênh

53

3.2. Các biện pháp công trình để chống thấm cho đường kênh

54

3.2.1. Đầm nện lòng kênh

54

3.2.2. Chống thấm lòng kênh bằng lớp bảo vệ vữa xi măng đất

55

3.2.3. Lớp bảo vệ chống thấm bằng đá lát

55

3.2.4. Lớp bảo vệ chống thấm lòng kênh bằng bê tông

57

3.2.5. Phòng thấm lòng kênh bằng lớp bê tông nhựa đường

60

3.3. Biện pháp phi công trình để nâng cao hệ số sử dụng nước của các hệ thống tưới

60

3.3.1. Phương pháp xác định hệ số lợi dụng nước khi tưới luân phiên
          nếu nguồn nước đến không thỏa mãn yêu cầu

62

3.3.2. Tính thời gian tưới luân phiên của các tổ

64

 Chương 4. QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU

65

4.1. Phương pháp xác định thủy lợi phí trong các hệ thống tưới tiêu

65

4.2. Hệ chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý các hệ thống tưới tiêu

68

4.2.1. Mức độ thực hiện mục tiêu hiệu ích công trình

68

4.2.2. Đánh giá về chất lượng quản lý công trình thiết bị

71

4.3. Đánh giá chất lượng quản lý sử dụng nước

79

4.3.1. Hệ số lợi dụng nước của đường kênh (CWE)

79

4.3.2. Hệ số lợi dụng của hệ thống kênh (CSE)

81

4.3.3. Hệ số lợi dụng nước mặt ruộng

82

4.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tưới (IWE)

83

4.4. Đánh giá về hiệu quả sản xuất và kinh doanh tổng hợp

84

4.4.1. Giá trị sản xuất của nước tưới (SWU)

84

4.4.2. Thu nhập thủy lợi phí (IRWF)

85

4.4.3. Tỷ lệ thực hiện sửa chữa lớn (IRMR)

85

4.4.4. Tỷ lệ thu hồi khấu hao (IRD)

85

4.4.5. Năng suất lao động (LPR)

85

4.4.6. Thu nhập thuần túy theo đầu người (NRPC)

85

4.4.7. Lợi nhuận kinh doanh tổng hợp (PRDO)

86

4.5. Tổ chức quản lý hệ thống tưới tiêu

87

4.5.1. Bộ máy tổ chức quản lý hệ thống tưới tiêu

87

4.5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức quản lý

90

4.5.3. Cơ chế quản lý và phương thức hoạt động

91

4.5.4. Trách nhiệm và những đặc điểm cơ bản về Hội người dùng nước  

92

 Chương 5. TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN LÝ TƯỚI

98

5.1. Khái quát

98

5.1.1. Khái niệm cơ bản khống chế tự động hóa

98

5.1.2. Loại hình của hệ thống tự động hóa

100

5.1.3. Đặc điểm của hệ thống tưới tự động hóa

100

5.1.4. Nguyên tắc chủ yếu của hệ thống tưới tự động hóa

101

5.1.5. Hiệu quả kinh tế của tự động hóa tưới nước

101

5.2. Tự động hóa hệ thống kênh

101

5.2.1. Phương thức khống chế

101

5.2.2. Khống chế cố định mực nước thượng lưu

102

5.2.3. Khống chế định mức nước hạ lưu

104

5.2.4. Điều tiết trạng thái động (Dynamic Regulation)

108

5.3. Kết cấu các công trình điều tiết tự động mực nước bằng thủy lực

109

5.3.1. Công trình điều tiết cố định mực nước thượng lưu kiểu AMIL

109

5.3.2. Công trình điều tiết cố định mực nước hạ lưu kiểu AVIO và AVIS

111

5.4. Công trình điều tiết lưu lượng cố định

124

5.4.1. Thiết bị tự động điều tiết kiểu LINDLY

124

5.4.2. Thiết bị kiểu BREDIS

125

5.4.3. Thiết bị kiểu hình côn

125

5.4.4. Thiết bị điều tiết kiểu ròng rọc

126

5.4.5. Van điều chỉnh lưu lượng không đổi kiểu bản chắn

127

5.5. Tự động điều tiết bằng điện và điện tử

131

5.5.1. Nguyên lý cơ bản

131

5.5.2. Sơ đồ điều tiết cố định mực nước thượng lưu

131

5.5.3. Sơ đồ mạng truyền dẫn điều tiết tự động bằng điện thủy lực

133

 Chương 6. KỸ THUẬT QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI HOÁ KHU TƯỚI

135

6.1. Khái niệm quản lý tự động hoá

135

6.1.1. Các thành phần cơ bản của thiết bị tự động hoá

135

6.1.2. Thành phần của hệ thống quản lý tự động hoá

137

6.1.3. Quy hoạch quản lý tự động hoá khu tưới

138

6.2. Phương thức cơ bản dùng máy vi tính ở khu tưới

142

6.2.1. Kết cấu và hình thức cơ bản của việc ứng dụng máy tính

142

6.2.2. Nội dung chủ yếu của việc ứng dụng máy vi tính

144

6.3. Thực hành áp dụng

149

6.3.1. Cấu tạo và quá trình xây dựng phát triển hệ thống

150

6.3.2. Xây dựng sơ đồ logic điều hành hệ thống

150

6.3.3. Xây dựng sơ đồ điều hành hệ thống Thủy nông Thạch Nham phục vụ
          cung cấp phân phối nước trong mùa cạn có sự tham gia của máy vi tính

153

 Tài liệu tham khảo

158

 B. QUẢN LÝ VẬN HÀNH AN TOÀN ĐẬP

159

 Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

160

 Chương 2. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẬP

161

 Chương 3. LOẠI ĐẬP LỚN

163

 Chương 4. LOẠI ĐẬP NHỎ

180

 Chương 5. KIỂM TRA ĐẶC BIỆT NHỮNG ĐẬP LỚN ĐANG HOẠT ĐỘNG

181

 Phụ lục 1

184

P1-A. Phân vùng chịu ảnh hưởng động đất

184

     1.1. Phân vùng động đất

184

     1.2. Quan hệ giữa các thang cấp động đất

186

P1-B. Điện trở suất của đất

191

 Phụ lục 2. BẢNG ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM VỀ CHỖ YẾU CỦA CÁC LOẠI ĐẬP

193

 Phụ lục 3. BÃO LỤT

195

     3.1. Bão

195

     3.2. Lũ, lụt

199

 Phụ lục 4

211

     4.1. Tuổi của đập

211

     4.2. Độ chấn động

212

     4.3. Độ tin tưởng của thiết bị xả

212

     4.4. Điều kiện của đập

212

 Phụ lục 5. BẢNG ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM VỀ HẬU QUẢ KHI CÓ SỰ CỐ CỦA ĐẬP

213

 Phụ lục 6. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG

213

 Tài liệu tham khảo

215

 C. QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÔI PHỤC VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG
CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

217

 Mở đầu

218

 Chương 1. KHÁI QUÁT NHỮNG MỤC TIÊU VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA DỰ ÁN BAN ĐẦU

220

1.1. Quản lý dự án

220

1.2. Xác định dự án và các mục tiêu ban đầu

222

 Chương 2. PHÂN TÍCH CHUẨN ĐOÁN MỘT HỆ THỐNG ĐANG HOẠT ĐỘNG

224

2.1. Sự hoạt động của các công trình hiện có

224

2.2. Sự đầy đủ của nguồn nước

227

2.3. Vận hành, bảo dưỡng và quản lý

229

2.4. Luật pháp

230

 Chương 3. NHẬN BIẾT NHỮNG MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI CỦA DỰ ÁN

232

3.1. Việc thành lập những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong tương lai

232

3.2. Sử dụng đất trong tương lai và tác động nước có liên quan

233

3.3. Những nghiên cứu về vận hành và bảo dưỡng sau này

235

 Chương 4. LẬP DỰ ÁN KHÔI PHỤC HOẶC HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG
                    CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

237

4.1. Nhận biết và hình thành những giải pháp

237

4.2. Xác định giá trị các giải pháp và tuyển chọn dự án

239

 Chương 5. CUNG CẤP TÀI CHÍNH, THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN

241

5.1. Cung cấp tài chính

241

5.2. Quản lý việc thực hiện dự án

243

5.3. Theo dõi vận hành, bảo dưỡng và quản lý khi dự án khôi phục và hiện đại
        hoá hoàn thiện

250

 Chương 6. GIỚI THIỆU LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  THEO PHƯƠNG PHÁP MONTE - CARLO

252

6.1. Mở đầu

252

6.2. Quá trình phân tích rủi ro

255

6.3. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư

266

6.4. Đo lường rủi ro

270

6.5. Hiệu quả và giới hạn của phân tích rủi ro

274

 Phụ lục 1. PHÂN BỐ XÁC SUẤT DÙNG TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO

277

 Phụ lục 2. SỬ DỤNG GIÁ TRỊ ỨNG VỚI XÁC SUẤT LỚN NHẤT

278

 Tài liệu tham khảo

279

 D. ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC DỰ ÁN

281

 Chương 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN

282

1.1. Những khái niệm chủ yếu

282

1.2. Giá trị của tiền tệ theo thời gian

284

 Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC DỰ ÁN

289

2.1. Phân loại các phương pháp đánh giá kinh tế dự án theo chỉ tiêu tĩnh

289

2.2. Phân loại các phương pháp đánh giá kinh tế các dự án theo chỉ tiêu động

295

 Chương 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

301

3.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hệ thống thủy lợi

301

3.2. Ví dụ áp dụng phương pháp đánh giá kinh tế các dự án thủy lợi

309

 Phụ lục 1. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

312

 Phụ lục 2. BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

319

 Tài liệu tham khảo

331