TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Sử dụng bè cá như kè mỏ hàn đảo chiều dòng chảy để phòng chống xói lở trên hệ thống sông Cửu Long

12/05/2023

Vấn đề sạt lở bờ sông trên hệ thống sông Cửu Long hiện đang là vấn đề bức xúc trong xã hội, gây mất ổn định an sinh cho người dân sống ven sông, đồng thời cũng là bài toán kinh tế, kỹ thuật không đơn giản. Nội dung bài báo giới thiệu cách làm mới, sử dụng hệ thống bè nuôi cá (hay lồng cá) hiện đang được khai thác khá nhiều ở trên sông Cửu Long làm kết cấu nổi giảm dòng chảy tác động vào bờ, qua đó giảm thiểu được sạt lở bờ sông. Áp dụng thành công giải pháp này vừa giảm được sạt lở, vừa tạo ra công ăn việc làm và kinh tế cho vùng, kết cấu thân thiện môi trường và chi phí không nhiều, có thể sử dụng nguồn kinh phí nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả tính toán cho thấy, lồng bè có thể giảm vận tốc ép sát bờ và đẩy dòng chủ lưu ra xa bờ. Kích thước bè được lựa chọn dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm người nuôi cá (về độ oxi hòa tan, dòng chảy thích nghi, điều kiện sản xuất) và sự ổn định trong chỉnh trị sông, tuy nhiên không nên chọn hệ số cản nước quá lớn sẽ tác dụng đến xói đầu khu vực bè cá và thay đổi cấu trúc dòng chảy toàn khu vực

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Tài liệu sử dụng

2.3. Mô tả khu vực ứng dụng giải pháp

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Christian Jordan, JanTiede, Oliver Lojek, JanVisscher, HeikoApel, HongQuan Nguyen, Chau NguyenXuanQuang, Torsten Schlurmann, Sand mining in the Mekong Delta revisited - current scales of local sediment defcits, Nature Scientific Report, (2019) 9:17823 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-53804-z

[2]. Nash, J.E. and Sutcliffe, J.V. (1970) River Flow Forecasting through Conceptual Model. Part 1—A Discussion of Principles. Journal of Hydrology, 10, 282-290.

[3]. Guillaume B., Edward A., Marc G., Phillippe D., “Recent morphological changes in the Mekong and Bassac river channels, Mekong delta: The marked impact of river-bed mining and implications for delta destabilisation”, Geomorphology 224:177–191 · November 2014.

[4]. Chris H., Jim B., Dan P., Stephen D., Julian L., Rolf A., Andrew N., Chris U., (2013) Measuring Bedload and Suspended Load Sediment Flux in Large Rivers: New Data from the Mekong River and its Applications in Assessing Geomorphic Change, AGU 2013.

[5]. Stephensa J.D., Allisona M.A., Di Leonardoa D.R., Weathers H.D., Ogstonc A.S., McLachlanc R.L., Xing F., Meselhe E.A., Sand dynamics in the Mekong River channel and export to the coastal ocean, Continental Shelf Research 147 (2017) 38-50.

[6]. Nguyễn Nghĩa Hùng & nnk, 2019, Đánh giá tác động của hạ thấp lòng dẫn đến thoát lũ hệ thống sông Cửu Long giai đoạn 1998-2018, Tuyển tập kết quả nghiên cứu hàng năm KC08.16-20.

[7]. Lê Mạnh Hùng và nnk, 2012, Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý, Kết quả đề tài độc lập  cấp nhà nước ĐTĐL 2010T/29, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2012.

[8]. Nguyễn Nghĩa Hùng và nnk, “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu”, Viện khoa học Thủy lợi miền Nam, Kết quả đề tài KC08.21/11-15/2015.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Sử dụng bè cá như kè mỏ hàn đảo chiều dòng chảy để phòng chống xói lở trên hệ thống sông Cửu Long

Nguyễn Nghĩa Hùng, Lê Quản Quân, Đinh Quốc Phong
Vin khoa hc Thy li min Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: