TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Thách thức và giải pháp nâng cao chủ động phòng, chống thiên tai trong xây dựng NTM cấp xã trong điều kiện biến đổi khí hậu

01/03/2023

Từ những trận thiên tai lớn, dị thường diễn ra trên phạm vi toàn cầu những năm vừa qua, điển hình là năm 2019, 2020 đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH), và điều này ngày càng trở nên rõ nét. Thiên tai trong điều kiện BĐKH là hết sức khó lường và đáng sợ, đã vượt ra khỏi các quy luật tự nhiên trước đây khiến người dân chưa thích nghi được với quy luật mới. Thiên tai đã tác động mạnh, sâu rộng đến đời sống của người dân, làm đình trệ việc sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Trong nội dung bài báo này, nhóm nghiên cứu sẽ nêu lên các thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự chủ động phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã trong điều kiện biến đổi khí hậu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thách thức xây dựng NTM bền vững trước thiên tai và biến đổi khí hậu hiện nay

3.2. Giải pháp nâng cao chủ động phòng, chống thiên tai trong xây dựng NTM cấp xã trong điều kiện biến đổi khí hậu

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]     World Meteorological Organization (WMO) (2020). WMO Provisional Report on the State of the Global Climate 2020.

[2]     Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (2021). Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

[3]     Munich Re (2021). Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, NatCatSERVICE.

[4]     Thủ tướng Chính phủ (2018). Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

[5]     Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (2020). Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

[6]     Bộ Nông nghiệp và PTNT (2021). Thông tư số: 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.

[7]     Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (2020). Quyết định số: 02/QĐ-TWPCTT ngày 18 tháng 02 năm 2020 ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

[8]     Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

[9]     Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số: 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[10]   Thủ tướng Chính phủ (2019). Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Thách thức và giải pháp nâng cao chủ động phòng, chống thiên tai trong xây dựng NTM cấp xã trong điều kiện biến đổi khí hậu

Dương Đức Tiến, Nguyễn Hữu Huế
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Hữu Phúc
Chuyên gia

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: