TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường

22/09/2020

 BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Trường

2. Tên luận án: Nghiên cứu xác định chiều sâu thâm nhập của hỗn hợp asphalt vào khe rỗng đá hộc và mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển

3. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;    Mã số: 958 02 02

4. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng

2. GS.TS. Hồ Sĩ Minh

5. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

6. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

6.1. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết lập mối quan hệ giữa chiều sâu thâm nhập của hỗn hợp asphalt với kích thước đá hộc và độ nhớt hỗn hợp asphalt cho kết cấu bảo vệ mái đê biển Việt Nam.

Thiết lập mối quan hệ giữa mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc ở trong phòng thí nghiệm và hiện trường.

Chiều sâu thâm nhập của hỗn hợp asphalt và mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển kiểm tra, tính toán trên mô hình áp dụng thực tế.

6.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là kè đá hộc bảo vệ mái đê phía biển, dạng mái nghiêng m = 3 ÷ 4 các tỉnh phía Bắc.

Phạm vi nghiên cứu là sự thâm nhập của hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc và một số chỉ tiêu cơ học của vật liệu và kết cấu.

7. Các phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết;

Nghiên cứu thực nghiệm;

Phương pháp chuyên gia.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học: Luận án đã nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu, để xác định chiều sâu thâm nhập của hỗn hợp asphalt vào khe rỗng đá hộc và mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển.

Về thực tiễn: Góp phần hoàn thiện phương pháp xác định chiều sâu thâm nhập, độ nhớt của hỗn hợp asphalt và mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển, phục vụ cho việc tính toán chiều dầy lớp kết cấu bảo vệ mái, thiết kế cấp phối và thi công kè bảo vệ mái đê biển bằng đá hộc có sử dụng hỗn hợp asphalt ở Việt Nam. 

9. Những đóng góp mới của luận án

(1) Luận án đã xây dựng phương pháp luận và thiết lập công thức thực nghiệm xác định chiều sâu thâm nhập của hỗn hợp asphalt vào khe rỗng đá hộc, công thức (3.3).

(2) Luận án đã xây dựng phương pháp luận và thiết lập công thức thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi của kết cấu bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc, công thức (3.7).


 

ABSTRACT OF THE DOCTORAL DISSERTATION

1. Name of PhD candidate: Nguyen Manh Truong

2. Dissertation title: Research to determine the penetration depth of fully grouted stone asphalt composite and elastic modulus of the structure protecting sea dyke roof.

3. Speciality: Hydraulic engineering;                  Code: 958 02 02

4. Scientific supervisors:          1. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Thanh Bang

                                                   2. Prof. Dr. Ho Si Minh

5. Academic training organization: Vietnam Academy for Water resources.

6. Research objectives, subject and scope of the study

6.1. Research objectives

Establishing the relationship between the penetration depth of asphalt mixture with the size of the rock and asphalt mixture viscosity for structure protecting the sea dyke roof of Vietnam.

Establishing the relationship between the modulus of elasticity of the sea dyke roof protection structure with the fully grouted stone asphalt in the laboratory and the field.

The penetration depth of asphalt mixture and modulus of elasticity of the sea dyke roof protection structure is examined and calculated on the applied models.

6.2. Research subject and scope of the study

The research subject of the study is to protect the sea dykes in the form of inclined roof about m = 3 ÷ 4 in the Northern provinces.

The scope of the study is the penetration of the fully grouted stone asphalt composite and some mechanical properties of materials and structures.

7. Research methods

Theoretical method.

Experimental method.

Professional method.

8. The scientific and practical meaning of dissertation

In scientific: The thesis has studied the relationship between physical and mechanical properties of materials to determine the penetration depth of the fully grouted stone asphalt mixture and elastic modulus of the structure protecting the sea dyke roof.

In practical: The thesis has contributed to perfecting the determination method of the penetration depth and viscosity of asphalt mixture and elastic modulus of the structure protecting the sea dyke roof, that is servicing the calculation of the thickness of the roof protection layer, mix design, and construction (Sea dyke roof protection embankments using asphalt mixture) in Vietnam.

9. The new contributions of the dissertation

 (1) The thesis has built up a methodology and established an experimental formula to determine the penetration depth of the fully grouted stone asphalt through the formula (3.3).

(2) The thesis has built up the methodology and established the experimental fo rmula for determining the elastic modulus of the sea dyke protection structure by the fully grouted stone asphalt through the formula (3.7).
Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Nguyễn Mạnh Trường)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Nguyễn Mạnh Trường)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Nguyễn Mạnh Trường)

Ý kiến góp ý: