TextBody

, 07/12/2022

Huy chương 2

Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Tiến Long

29/07/2022

_________________________________________________________________________________________________

Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Nguyễn Tiến Long)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)_NCS. Nguyễn Tiến Long)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)_NCS. Nguyễn Tiến Long)

Ý kiến góp ý: