TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Thực trạng chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

19/01/2024

Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp là (i) thống kê để đánh giá thông qua các chỉ tiêu chất lượng nước riêng lẻ và được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1, B1) và (ii) chỉ số chất lượng nước WQI so sánh bảng thang màu tại Quyết định 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019. Phạm vi nghiên cứu chất lượng nước (CLN) mặt trong hệ thống thủy lợi (HTTL) Dầu Tiếng tại 24 vị trí quan trắc thuộc phân bố đều trong hệ thống (công trình đầu mối, kênh tưới, kênh tiêu, khu đẩy mặn) với 07 đợt thu mẫu vào mùa khô tới đầu mùa mưa cho 12 chỉ tiêu quan trắc (Độ mặn, pH, DO, TSS, BOD5, COD, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, FeTS và Coliform). Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được thực trạng, diễn biến CLN trong HTTL có sự biến động rõ theo không gian và thời gian như: khu vực đầu mối, kênh chính CLN tốt ngoại trừ một vài vị trí vào một số thời điểm trong năm; khu vực hạ lưu (kênh nhánh, kênh tiêu, khu đẩy mặn) CLN xấu hơn, có dấu hiệu bị ô nhiễm dinh dưỡng, hữu cơ thông qua một số chỉ tiêu amoni, nitrit, BOD5, coliform. Từ đó đã đưa ra được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước góp phần cho phát triển nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt nhằm bảo vệ bền vững, ổn định tài nguyên nước mặt trong HTTL.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Diễn biến chất lượng nước mặt trong hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng theo khu vực

3.2. Chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng theo chỉ tiêu WQI

3.3. Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2020), Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Dầu Tiếng số 3474/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/9/2020.

[2] Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (2021), Báo cáo tình hình các hoạt động trong phạm vi bảo vệ HTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa.

[3] Huỳnh Phú và cs (2021), Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước vùng Tứ giác Long Xuyên và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ nguồn nước, Tạp chí khí tượng Thủy văn số 723, trang 13-22.

[4] Lương Văn Thanh (2008), Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước hồ Trị An phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Đông Nam Bộ, Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam.

[5] Viện Kỹ thuật Biển (2022), Giám sát, dự báo chất lượng nước trong HTTL Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Thực trạng chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

Hà Thị Xuyến, Phan Mạnh Hùng, Phạm Vũ Phương Trang,
Nguyễn Công Toại, Phạm Thị Thu Ngân

Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: