TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

02/02/2024

Nhằm tạo sự thay đổi căn bản trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và thay thế cho cơ chế thủy lợi phí đã kéo dài hàng chục năm nay, trong đó chính sách hỗ trợ đã được thực hiện từ năm 2008 trở lại đây. Từ năm 2017, Nhà nước đã chuyển đổi sang theo chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi sau khi thủy lợi phí không còn trong danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Luật Thủy lợi được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 đã quy định cụ thể hơn các nội dung liên quan đến chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Đây là chính sách mới, kỳ vọng mang tính đột phát, có sự tác động đến nhiều bên liên quan ở cả đối tượng thực thi chính sách và thụ hưởng chính sách từ cấp Trung ương và địa phương. Quá trình triển khai chính sách này, tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng bên cạnh đó, đến nay vẫn còn rất nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Giá (sửa đổi), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024, trong đó có quy định nội dung về thẩm quyền quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Đánh giá thực trạng và nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới là cần thiết để đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong thời gian tới. Chuyên đề này không đánh giá toàn bộ, mà chỉ tập trung vào một số khó khăn, bất cập lớn trong quá trình thực hiện chính sách.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI

3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI TẠI VIỆT NAM

3.1. Quy trình xây dựng và thẩm quyền ban hành phương án giá

3.2. Kết quả thực hiện

3.3. Mức giá

4. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Luật giá 2012 số 11/2012/QH13;

[2] Luật Thủy lợi 2017 số 08/2017/QH14;

[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Implementing Water Economics in the EU Water Framework Directive, 2023

[4] Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

[5] Luật Giá 2023 số 16/2023/QH15;

[6] Ik-Chang Choi, Water Policy Reforms in South Korea: A Historical Review and Ongoing Challenges for Sustainable Water Governance and Management, 2017.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Nguyễn Hồng Khanh, Chu Thị Thu Huyền, Nguyễn Đức Việt
Cục Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: