TextBody

, 20/09/2021

Huy chương 2

Tìm hiểu nguyên nhân hạn chế công suất và giải pháp khắc phục cho trạm thủy điện A Vương 3

07/09/2021

Công trình thủy điện A Vương 3 là dạng thủy điện điều tiết ngày có cột nước thấp sử dụng tuabin cánh quạt. Công trình đã đưa vào vận hành từ 08/2016, tuy nhiên trạm thủy điện này không phát được công suất thiết kế dù hồ đã tích đầy nước. Bài báo đã tìm hiểu nguyên nhân hạn chế công suất và đề ra cách khắc phục, hạ thấp cao độ đáy kênh xả hạ lưu là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát điện cho trạm thủy điện này.

1. GIỚI THIỆU*

2. TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CÔNG SUẤT

2.1. Tài liệu đầu vào [1], [4]

2.2. Tìm hiểu nguyên nhân hạn chế công suất

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT ĐIỆN

3.1. Nâng mực nước thượng lưu (tăng MNDBT mùa khô)

3.2. Cải tạo tuyến năng lượng

3.3. Hạ thấp mực nước hạ lưu

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện A Vương 3 (2015).

[2] Hồ sơ mời thầu phần Thiết bị cơ điện, công trình thủy điện A Vương 3 (2015).

[3] Hồ sơ thiết kế Thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện A Vương 3 (2016).

[4] Báo cáo vận hành nhà máy thủy điện A Vương 3 (2017).
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tìm hiểu nguyên nhân hạn chế công suất và giải pháp khắc phục cho trạm thủy điện A Vương 3

Nguyễn Văn Nghĩa
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI