TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi, được thành lập theo quyết định số 97/2000/QĐ/BNN/TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Năm 2008, Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi được tái thành lập theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam.

Số Điện thoại: 3.5634913 - 3.5638557Trụ sở tại: 269 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Số Fax: 3.5636602

Email: cwrs@hn.vnn.vn

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định trong Quyết định số 2861/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/9/2008 của Bộ NN&PTNT.

1. Chức năng

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cung ứng các sản phẩm phần mềm, máy tính, điện tử, viễn thông, tư vấn và chuyển giao công nghệ về công nghệ, thông tin thủy lợi trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền, chiến lược, các chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học, công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ phần mềm phục vụ quản lý tổng hợp nguồn nước, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu các mô hình toán phục vụ quản lý tổng hợp nguồn nước, nông nghiệp, nông thôn và các ngành kinh tế, xã hội khác; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy lợi bằng phương pháp mô hình toán. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ điều khiển, truyền thông, tự động hóa, cổng thông tin và văn phòng điện tử, thông tin địa lý và viễn thám.

- Xây dựng mô hình thử nghiệm. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ phần mềm thủy lợi vào phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn cho các dự án công nghệ thông tin về phát triển nguồn nước; Tư vấn thẩm định các dự án công nghệ thông tin; Ứng dụng các phần mềm và dịch vụ cung cấp phần cứng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hoạt động về công nghệ thông tin và quản lý bảo vệ tài nguyên nước.

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin; Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành hệ thống công trình thủy lợi.

- Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật. Quản lý, khai thác, phát triển mạng máy tính của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Viện và ngành Thủy lợi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết

Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình

Giới thiệu về Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP)

Xem chi tiết