TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định số 2517/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân.

Số Điện thoại: 043.5640129

Trụ sở tại: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số Fax: 04.5632827

Website: http://www.pim.vn

Email: cpim@vnn.vn

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế về quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân trong phạm vi cả nước.

1) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về nhu cầu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho người dân trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2) Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước về cơ chế chính sách đầu tư, xây dựng, chuyển giao công trình cho người dân quản lý, chính sách tài chính trong hoạt động của tổ chức hợp tác dùng nước phục vụ cho quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi hiệu quả, bền vững.

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống cộng đồng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3) Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về tư vấn thuỷ nông có sự tham gia của người dân.

4) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về phát triển thuỷ lợi nội đồng; hướng dẫn thành lập, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình thuỷ nông, nước sạch nông thôn có sự tham gia của người dân; tham gia các dự án liên quan đến mô hình quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân Việt Nam.

5) Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành.

6) Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức các cơ chế, chính sách về quản lý thuỷ nông có sự tham của người dân; ứng dụng khoa học công nghệ mới trong quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình phục vụ đa mục tiêu; giới thiệu trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý, khai thác công trình thuỷ nông nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương và nông dân nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ nông.

7) Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

8) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết trong nước và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo về lĩnh vực tư vấn thuỷ nông có sự tham gia của người dân.

9) Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam giao.

3. Lĩnh vực hoạt động KHCN

Nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, định mức trong đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi, tài nguyên nước, phát triển nông thôn có sự tham gia của người dân, cộng đồng ; Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống cộng đồng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, các dự án đầu tư, thiết kế, quy hoạch, trợ giúp kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong quản lý thủy lợi nội đồng; hướng dẫn thành lập, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình thủy nông, nước sạch nông thôn ; Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật ; Ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình phục vụ đa mục tiêu ; Thông tin khoa học và Công nghệ ; Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức các cơ chế, chính sách về quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân ; Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết

Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình

Giới thiệu về Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP)

Xem chi tiết