TextBody

, 20/09/2021

Huy chương 2

Tưới tiết kiệm nước kết hợp canh tác tiên tiến - giải pháp hiệu quả cho cây trồng chủ lực vùng khan hiếm nước trong, điều kiện biến đổi khí hậu

30/07/2021

Biến đối khí hậu không chỉ làm gia tăng hạn hán, suy kiệt nguồn nước tưới mà còn làm thay đổi điều kiện canh tác cũng như điều kiện sinh trưởng của cây trồng. Tưới tiết kiệm nước là công cụ thực thi các giải pháp khoa học giúp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp như nước tưới, đất, phân bón nhân công…tăng khả năng thích ứng với các bất thường về khí hậu gây ra từ đó giúp gia tăng bền vững giá trị sản xuất nông nghiệp. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khảo nghiệm áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp với các giải pháp canh tác tiên tiến cho một số cây trồng chủ lực tại các vùng khô hạn, vùng đất dốckhan hiếm nguồn nước.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. TỔNG QUAN VỀ ÁP DỤNG TƯỚI TIẾN TIẾN TIẾT KIỆM NƯỚC

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI TIÊN TIẾN TIẾT KIỆM NƯỚC

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC KẾT HỢP GIẢI PHÁP CANH TÁC TIÊN TIẾN CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

4.1 Nghiên cứu áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây cà phê Tây Nguyên

4.2 Nghiên cứu áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây ăn quả vùng đồi

4.3 Nghiên cứu áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho chuối vùng miền núi phía Bắc

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tổng cục Thủy lợi, 2018: Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn.

[2] Nguyễn Tùng Phong, Trần Hùng, 2018: Báo cáo giới thiệu các sản phẩm khoa học phục vụ phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn.

[3] Nguyễn Thế Quảng, Nguyễn Xuân Kiều, 2018, Đề tài trọng điểm cấp Bộ: ”Nghiên cứu xây dựng quy tưới hợp lý kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực.

[4] Nguyễn Xuân Kiều, 2017, Dự án: “Nghiên cứu xây dựng quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây chuối khu vực miền núi phía Bắc”.

[5] Bùi Đức Hà, Nguyễn Xuân Kiều, 2015, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và cơ chế chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho một số loại cây trồng có trị kinh tế cao”.


Chi tiết bài báo xem tại đây: Tưới tiết kiệm nước kết hợp canh tác tiên tiến - giải pháp hiệu quả cho cây trồng chủ lực vùng khan hiếm nước trong, điều kiện biến đổi khí hậu

Nguyễn Tùng Phong
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trần Hùng, Nguyễn Xuân Kiều
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI