TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Ứng dụng mô hình Flow3D đánh giá phương án xử lý thay đổi cao trình hố xói dự án hồ chứa nước sông Than

21/03/2024

Khi thi công đào hố xói hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Ninh Thuận đến cao trình +102,6m-103m (còn 4,6m đến cao trình thiết kế +98,0m) đã gặp nước ngầm và lớp đá cấp 1&2 nguyên khối dẫn đến rất khó khăn cho việc tiếp tục thi công. Do vậy, đơn vị thi công kiến nghị giữ cao trình đáy hố xói ở mức 102.6÷103m (như hiện trạng đang thi công gặp đá cứng). Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) đã xây dựng mô hình số trị Flow 3D để xác định các yếu tố thủy lực (vận tốc và mực nước) trên bài toán phân đoạn (1/2 khoang tràn) nhằm phân tích và so sánh 02 phương án xử lý thay đổi hố xói ở cao trình 98.0m và 103.0m. Kết quả nghiên cứu này giúp đơn vị Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư có cơ sở khoa học cho việc cân nhắc, xem xét kỹ hơn để có phương án xử lý thích hợp, đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả công trình. Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu chính của bài toán trên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Mô hình toán Flow-3D

2.2 Thiết lập mô hình

3. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.2 Kết quả mô phỏng vận tốc dòng chảy

4. KẾT LUẬN

4.1 Nhận xét chung

4.2 Một số tồn tại

4.3 Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Ngọc Nam, B.V.H.v.n., Báo cáo kết quả xây dựng, thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ sông Than, tỉnh Ninh Thuận. Phòng TNTĐ, 2018.

[2] Lê Văn Nghị, P.H.C. and Đ.T.M. Yến, Mô phỏng tác động của dòng chảy qua Tuynel TN1 tới ổn định lòng dẫn và trụ cầu Ngàn Trươi trên đường Hồ Chí Minh bằng mô hình toán 3D. 2017.

[3] Phạm Văn Song, Nghiên cứu cải tiến mố tiêu năng sau cống vùng triều có khẩu diện lớn –áp dụng cho trường hợp cống Thủ Bộ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 45, 146-156, 2014.

[4] Kerami and nnk, Numerical simulation of flow over spillway based on the CFD method. 2014.

[5] Kumcu, Investigation of flow over spillway modeling and comparison between experimental data and CFD analysis. KSCE Journal of Civil Engineering, No 3, pp 1-11, 2016.

[6] Tô Vĩnh Cường, Nghiên cứu tác động của bố trí không gian hệ thống mỏ hàn đến đoạn sông vùng ảnh hưởng triều. LATS. 2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

[7] Exercises-water & environment training on flow-3d v11. 2017.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng mô hình Flow3D đánh giá phương án xử lý thay đổi cao trình hố xói dự án hồ chứa nước sông Than

Nguyễn Ngọc Nam, Tô Vĩnh Cường
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: