TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Ứng dụng mô hình toán để nghiên cứu đặc điểm thuỷ động lực và dự báo bồi tụ, xói lở lòng dẫn sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

05/09/2023

Tỉnh Hậu Giang là vùng có đặc điểm tự nhiên tương đối đặc biệt và chế độ dòng chảy rất phức tạp. Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, ảnh hưởng bởi thủy động lực từ sông Hậu và triều biển Đông, biển Tây. Ở đây, mức độ bồi tụ và xói lở đang diễn ra rất mạnh. Nghiên cứu này sử dụng bộ mô hình MIKE với các module MIKE 11 & MIKE21/3 FM. Trong đó MIKE 11 tính toán thủy động lực, vận chuyển bùn cát, nguy cơ bồi, xói sông kênh rạch, mô phỏng, tái hiện bức tranh thủy động lực trên toàn miền nghiên cứu và MIKE21/3 FM làm rõ hơn chế độ thủy động lực 2 chiều tại một số sông kênh rạch chính có nguy cơ xói lở.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Giới thiệu

1.2. Vấn đề cần giải quyết

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & DỮ LIỆU SỬ DỤNG

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Thiết lập mô hình số

2.3. Các kịch bản tính toán

2.4. Hiệu chỉnh & kiểm định mô hình

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thủy động lực khu vực tỉnh Hậu Giang

3.2. Phân tích chế độ thủy động lực và dự báo biến đổi lòng dẫn chi tiết một số kênh rạch chính

3.3. Dự báo vận chuyển bùn cát & nguy cơ bồi xói 8 năm từ 2018-2025

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. 2016. “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”.

[2] MIKE 11 A Modelling System for Rivers and Channels: Reference Manual. 2014. DHI Water and Environment.

[3] MIKE 11, A computer based modeling system for rivers and channels: Reference manual. 2014. DHI Water and Environment.

[4] MIKE_213_Coupled_Model_FM: User Guide. 2014. DHI Water and Environment.

[5] MIKE21_FM_Coupled_Step_By_Step. 2014. DHI Water and Environment

[6] MIKE21_FM_Sand Transport Module. User Guide. 2014. DHI Water and Environment.

[7] MIKE21_FM_Mud Transport Module. User Guide. 2014. DHI Water and Environment.

[8] MIKE ZERO. The common DHI User Interface for Project Oriented Water Modelling. User Guide. 2014. DHI Water and Environment.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng mô hình toán để nghiên cứu đặc điểm thuỷ động lực và dự báo bồi tụ, xói lở lòng dẫn sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trương Thị Nhàn, Phan Mạnh Hùng, Phan Thị Hà Tuyên
Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: