TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 24/2024/NĐ-CP Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
2 05/2023/TT-BKHCN Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 22/05/2023 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
3 02/2023/TT-BKHCN Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước 08/05/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước
4 53/2022/NĐ-CP Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
5 12/2022/TT-BTTTT Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/08/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
6 23/2021/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 31/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
7 60/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
8 379/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 17/03/2021 Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
9 1090/QĐ-BNN-KHCN Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai 15/03/2021 Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai
10 02/2021/TT-BKHCN Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập 10/03/2021 Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
12 847/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 07/01/2020 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
13 33/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 07/01/2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14 10/2019/TT-BKHCN Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 29/10/2019 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
15 17/2019/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu 08/04/2019 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
16 114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
17 63/2018/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 30/07/2018 Thông tư của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
18 100/2018/NĐ-CP Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
19 90/2017/TT-BTC Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 30/08/2017 Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
20 08/2017/TT-BKHCN Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước