TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 90/2017/TT-BTC Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 30/08/2017 Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
2 40/2017/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
3 94/2016/TT-BTC Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 27/06/2016 Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 11/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
5 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
6 1788/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi 19/05/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi
7 18/2015/TT-BNNPTNT Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/04/2015 	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
8 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
9 1266/QĐ-BNN-TCCB Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông" 15/04/2015 Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"
10 32/2014/TT-BNNPTNT Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 10/09/2014 Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
11 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
12 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
13 1350/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 18/06/2014 Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
14 1349/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT 18/06/2014 	Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT
15 14/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 11/06/2014 	Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
16 07/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước 26/05/2014 Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
17 784/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có 21/04/2014 Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có
18 794/QĐ-BNN-TCTL Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi" 21/04/2014 Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
19 43/2013/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/10/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 2257/QĐ-BNN-KHCN Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030 03/10/2013 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030
12