TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 90/2017/TT-BTC Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 30/08/2017 Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
2 40/2017/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
3 94/2016/TT-BTC Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 27/06/2016 Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 11/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
5 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
6 3869/QĐ-BNN-KHCN Quyết định quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 05/09/2015 Quyết định quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
7 1788/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi 19/05/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi
8 18/2015/TT-BNNPTNT Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/04/2015 	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
9 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
10 1266/QĐ-BNN-TCCB Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông" 15/04/2015 Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"
11 04/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
12 32/2014/TT-BNNPTNT Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 10/09/2014 Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
13 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
14 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
15 1350/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 18/06/2014 Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
16 1349/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT 18/06/2014 	Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT
17 14/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 11/06/2014 	Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
18 11/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014 Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
19 12/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 30/05/2014 Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
20 10/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
12