TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
2 114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
3 100/2018/NĐ-CP Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ
5 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi 19/06/2017 Luật Thủy lợi
6 15/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17/02/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
7 54/2016/NĐ-CP Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 14/06/2016 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
8 58/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
9 1622/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 17/09/2015 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
10 22/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 22/06/2015 Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
11 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
12 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức
13 37/2015/NĐ-CP Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 22/04/2015 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
14 20/2015/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 14/02/2015 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
15 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
16 15/2015/NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
17 93/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ 17/10/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ
18 95/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
19 87/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 22/09/2014 Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
20 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
12