TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
21 37/2015/NĐ-CP Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 22/04/2015 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
22 20/2015/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 14/02/2015 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
23 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
24 15/2015/NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
25 93/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ 17/10/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ
26 95/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
27 87/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 22/09/2014 Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
28 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
29 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 12/05/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
30 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
31 08/2014/NĐ-CP Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 27/01/2014 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
32 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu 26/11/2013 Luật Đấu thầu
33 1051/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 03/07/2013 Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
34 64/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ 27/06/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ
35 29/2013/QH13 Luật Khoa học và Công nghệ 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ
36 67/2012/NĐ-CP Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 10/09/2012 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
37 Luật số: 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 21/06/2012 Luật Tài nguyên nước
38 214/QĐ-TTg Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15/02/2011 Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
39 198/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm 10/02/2011 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm
40 1369/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập 17/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập
123