TextBody

, 30/11/2023

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
21 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
22 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 12/05/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
23 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
24 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu 26/11/2013 Luật Đấu thầu
25 1051/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 03/07/2013 Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
26 64/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ 27/06/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ
27 29/2013/QH13 Luật Khoa học và Công nghệ 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ
28 67/2012/NĐ-CP Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 10/09/2012 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
29 Luật số: 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 21/06/2012 Luật Tài nguyên nước
30 214/QĐ-TTg Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15/02/2011 Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
31 198/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm 10/02/2011 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm
32 1369/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập 17/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập
33 1362/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương lao động 16/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương lao động
34 Số: 667/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang 27/05/2009 Quyết định về việc phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
35 1547/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 28/10/2008 Quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh
36 178/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 03/12/2007 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
37 99/2007/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 13/06/2007 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
38 594/QĐ-TTg Quyết định Về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 10/05/2007 Quyết định Về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
39 930/ QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 09/09/2005 Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn