TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 1374/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 05/09/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
2 1290/KH-VKHTLVN Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 19/08/2016 Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
3 970/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 22/06/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
4 413/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5 412/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
6 411/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ về phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ về phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
7 410/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản
8 409/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Chương trình đê biển 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Chương trình đê biển
9 408/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập và ngập lụt hạ du 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập và ngập lụt hạ du
10 1244/QĐ-VKHTLVN Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 30/10/2013 Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
11 664/QĐ-VKHTLVN Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao 13/06/2013 Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao
12 1414/HD-VKHTLVN Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 14/11/2012 Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
13 1417/TB-VKHTLVN Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011 20/09/2011 Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011
14 78/VKHTLVN-KHTH Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi 26/01/2010 Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi
15 42/HD-VKHTLVN Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng 12/01/2010 Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng
16 6068/BNN-KHCN Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 03/11/2009 Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN
17 1246 QĐ/VKHTLVN-KHTH Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 09/09/2009 Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
18 1226/QĐ-VKHTLVN Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 03/09/2009 Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
19 284HD/KHCN Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010 23/06/2009 Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010
20 210//VKHTLVN-KHTH Thông báo hướng dẫn lập thuyết minh, đề cương dự toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2009 13/02/2009 Thông báo hướng dẫn lập thuyết minh, đề cương dự toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2009