TextBody

, 01/12/2023

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
21 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
22 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức
23 1788/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi 19/05/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi
24 18/2015/TT-BNNPTNT Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/04/2015 	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
25 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
26 37/2015/NĐ-CP Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 22/04/2015 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
27 1266/QĐ-BNN-TCCB Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông" 15/04/2015 Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"
28 04/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
29 20/2015/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 14/02/2015 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
30 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
31 15/2015/NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
32 93/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ 17/10/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và công nghệ, chuyển giao công nghệ
33 95/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
34 87/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 22/09/2014 Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
35 32/2014/TT-BNNPTNT Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 10/09/2014 Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
36 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
37 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 25/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
38 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
39 1350/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 18/06/2014 Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
40 1349/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT 18/06/2014 	Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT