TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
21 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ
22 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi 19/06/2017 Luật Thủy lợi
23 40/2017/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
24 15/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17/02/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
25 1374/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 05/09/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
26 1290/KH-VKHTLVN Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 19/08/2016 Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
27 85/2016/NĐ-CP Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
28 94/2016/TT-BTC Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 27/06/2016 Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
29 970/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 22/06/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
30 54/2016/NĐ-CP Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 14/06/2016 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
31 58/2016/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì HĐTX của CQNN, đơn vị thuộc lực lượng VTND, ĐVSN công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp 29/03/2016 Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì HĐTX của CQNN, đơn vị thuộc lực lượng VTND, ĐVSN công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
32 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 11/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
33 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
34 58/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
35 10/2015/TT-BKHĐT Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
36 1622/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 17/09/2015 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
37 3869/QĐ-BNN-KHCN Quyết định quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 05/09/2015 Quyết định quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
38 22/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 22/06/2015 Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
39 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
40 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức