TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
61 11/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014 Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
62 12/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 30/05/2014 Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
63 09/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
64 07/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước 26/05/2014 Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
65 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 12/05/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
66 784/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có 21/04/2014 Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có
67 794/QĐ-BNN-TCTL Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi" 21/04/2014 Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
68 413/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
69 412/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
70 411/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ về phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ về phục vụ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
71 410/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản
72 409/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Chương trình đê biển 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Chương trình đê biển
73 408/QĐ-VKHTLVN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập và ngập lụt hạ du 11/04/2014 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập và ngập lụt hạ du
74 05/2014/TT-BKHCN Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” 10/04/2014 Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
75 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
76 08/2014/NĐ-CP Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 27/01/2014 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
77 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu 26/11/2013 Luật Đấu thầu
78 1244/QĐ-VKHTLVN Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 30/10/2013 Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
79 43/2013/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/10/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
80 2257/QĐ-BNN-KHCN Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030 03/10/2013 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030