TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
81 2212/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi 30/09/2013 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi
82 1051/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 03/07/2013 Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
83 64/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ 27/06/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ
84 29/2013/QH13 Luật Khoa học và Công nghệ 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ
85 664/QĐ-VKHTLVN Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao 13/06/2013 Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao
86 3197/QĐ-BNN-XD Quyết định công bố định mức dự toán công tác phụt xử lý công trình thủy lợi 24/12/2012 Quyết định công bố định mức dự toán công tác phụt xử lý công trình thủy lợi
87 1414/HD-VKHTLVN Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 14/11/2012 Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
88 67/2012/NĐ-CP Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 10/09/2012 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
89 Luật số: 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 21/06/2012 Luật Tài nguyên nước
90 1285/QĐ-BNN-KHCN Quyết định công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi 30/05/2012 Quyết định công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi
91 1417/TB-VKHTLVN Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011 20/09/2011 Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011
92 543/QĐ-BNN-KHCN Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 23/03/2011 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050
93 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí 21/02/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí
94 214/QĐ-TTg Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15/02/2011 Quyết định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
95 198/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm 10/02/2011 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm
96 78/VKHTLVN-KHTH Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi 26/01/2010 Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi
97 42/HD-VKHTLVN Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng 12/01/2010 Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng
98 3430/QĐ-BNN-QLĐĐ Quyết định công bố Định mức dự toán khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê 01/12/2009 Quyết định công bố Định mức dự toán khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê
99 6068/BNN-KHCN Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 03/11/2009 Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN
100 1369/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập 17/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập