TextBody

, 01/12/2023

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
81 1369/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập 17/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập
82 1362/QĐ-CTN Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương lao động 16/09/2009 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương lao động
83 1246 QĐ/VKHTLVN-KHTH Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 09/09/2009 Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
84 1226/QĐ-VKHTLVN Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 03/09/2009 Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
85 284HD/KHCN Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010 23/06/2009 Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010
86 Số: 667/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang 27/05/2009 Quyết định về việc phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
87 210//VKHTLVN-KHTH Thông báo hướng dẫn lập thuyết minh, đề cương dự toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2009 13/02/2009 Thông báo hướng dẫn lập thuyết minh, đề cương dự toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2009
88 1547/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 28/10/2008 Quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh
89 86/2008/QĐ-BNN Quyết định ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành NN&PTNT 11/08/2008 Quyết định ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành NN&PTNT
90 55/2008/QĐ-BNN Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 24/04/2008 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
91 149/BNN-XD Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở Đồng bằng sông Cửu Long 17/01/2008 Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở Đồng bằng sông Cửu Long
92 120/BNN-XD Công bố định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối 14/01/2008 Công bố định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối
93 178/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 03/12/2007 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
94 99/2007/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 13/06/2007 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
95 594/QĐ-TTg Quyết định Về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 10/05/2007 Quyết định Về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
96 930/ QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 09/09/2005 Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn