TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Phụ lục 7 - Biểu mẫu chính thức chi bộ thuộc Đảng ủy bộ phận

Tải về

Phụ lục 6 - Biểu mẫu chính thức chi bộ trực thuộc Đảng ủy

Tải về

Phụ lục 5 - Biểu mẫu chính thức chung

Tải về

Phụ lục 3 - Biểu mẫu kết nạp chi bộ thuộc Đảng ủy

Tải về

Phụ lục 4 - Biểu mẫu kết nạp chi bộ thuộc Đảng ủy bộ phận

Tải về

Phụ lục 2 - Biểu mẫu kết nạp chung

Tải về
12